Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Competències

El Decret Legislatiu 4/2003 sobre la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya estableix les competències dels consells comarcals en el seu títol IV.


En compliment de la normativa, al Consell Comarcal del Baix Camp li correspon l'exercici de les competències en matèria de cooperació, assessorament i coordinació amb els ajuntaments del Baix Camp, les competències que se li atribueixin a través de les lleis del Parlament o lleis sectorials i les delegades o les encarregades des de l'Administració de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, dels municipis, les mancomunitats, les comunitats de municipis i les organitzacions associatives (Art. 25).


Pel que fa a la prestació de serveis, el Consell Comarcal vetllarà perquè es duguin a terme les activitats i les prestacions d'acord el Decret Legislatiu 2/2003 sobre la Llei Municipal i de Règim Local, regint-se pels principis de subsidiarietat i cooperació local, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana (Art. 26).


Les competències bàsiques en matèria d'assistència i cooperació als municipis es resumeixen en (Art. 28):

  • Assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
  • Cooperació econòmica en la realització d'obres, serveis i activitats municipals.
  • Garantia de prestació dels serveis municipals obligatoris.
  • Cooperació en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
  • Coordinació d'infraestructures, serveis i actuacions d'àmbit supramunicipal.
D'acord amb les competències establertes en el Decret 4/2003 les actuacions que duu a terme el Consell Comarcal del Baix Camp són les següents:

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773