Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Perfil del Contractant

Aquest espai permet consultar tota l'activitat contractual que duu a terme del Consell Comarcal del Baix Camp.


La publicació en el Perfil de Contractant del Consell Comarcal, produirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre III del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic


En acompliment del qual estableix l'art. 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació i informació relativa als expedients de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, tot conforme al precepte legal esmentat.


DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ


Informació addicional


Per sol·licitar informació addicional, podeu adreçar-vos a la Gerència del Consell Comarcal del Baix Camp, domiciliat:

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773