Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Delegat de Protecció de Dades

La figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) resulta obligatòria en les administracions públiques de conformitat amb allò que disposa l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/ce.

El Consell Comarcal del Baix Camp, en compliment de l'obligació referida, ha creat la figura del Delegat de Protecció de Dades que ha comunicat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Les regulacions i funcions del DPD estan establides en els articles 37, 38 i 39 del Reglament 679/2016.

Les dades de contacte del DPD són els següents:

Correu electrònic:

dpd@baixcamp.cat


Correu ordinari:

Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Baix Camp

Doctor Ferran, 8

43202 Reus (Tarragona)

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773