Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Descripció

 • Oferim un servei gratuït que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari a fi d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats a la comarca, amb el suport i la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 • La Borsa es nodreix d'habitatges nous o existents del mercat lliure que estan desocupats. L'Oficina Comarcal d'Habitatge es fa càrrec de la tramitació, gestió i redacció dels contractes. Durant tot el temps que l'habitatge és llogat, es garanteix la informació i l'assessorament a propietaris i llogaters, així com el seguiment de la relació contractual i del bon ús de l'habitatge.
 • En la taula següent trobem resumits els beneficis del servei per propietaris i llogaters:

  Beneficis pels propietaris

  Beneficis pels llogaters

  Informació, tràmits, gestió i seguiment gratuït.

  Habitatge de lloguer a un preu per sota del mercat.

  Garanties de pagament:

  Despeses jurídiques gratuïtes.

  Assegurança Aval de lloguer

  (renda segura al llarg de 6 mesos + fiança)

  Assegurança multirisc (per desperfectes, fins a 3.000 €, mobles no inclosos).

  Pagant només el mes en curs i la fiança.

  Desgravació fiscal.

  Sense aval bancari.

  1. Quines condicions han de reunir els habitatges per poder-los llogar?

  • Els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat, o bé han de tenir les condicions per obtenir-la.
  • Els habitatges que es poden llogar o supervisar a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social han de ser nous o existents, del mercat lliure.

  2. Requisits dels llogaters

  • Tenir plena capacitat per contractar.
  • Tenir uns ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 5,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, que serveix de referència per al càlcul dels ajuts).
  • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis, etc.).
  • Destinar com a màxim el 42% dels ingressos de la unitat de convivència a satisfer el preu del lloguer.
  • No figurar en llistes de morositat.
  © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773