Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Mediació i Arbitratge

MEDIACIÓ


Es tracta d'un sistema gratuït a través del qual es pot resoldre la controvèrsia sorgida entre les empreses i els seus clients, amb la petició prèvia expressa de les parts i mitjançant la intervenció d'experts en tècniques de negociació. Els mediadors fan veure a les parts els avantatges i els inconvenients de cada posició i la necessitat de cedir en algun aspecte per tal d'arribar a una solució que s'ajusti als seus interessos. Si les parts no s'arriben a posar d'acord mitjançant aquest procediment, poden utilitzar l'arbitratge de consum.


ARBITRATGE


L'arbitratge és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients. Es tramita a curt termini i és gratuït perquè cap de les parts no ha d'abonar cap despesa de procediment, excepte quan cal fer un peritatge. El procediment és senzill perquè les parts poden defensar-se elles mateixes i de forma voluntària, ja que aquesta via només prospera si les dues parts (empresa i consumidor/a) hi estan d'acord i l'accepten expressament.


Cada cas el resol un tribunal del Col·legi Arbitral, integrat per tres àrbitres que garanteixen una solució imparcial i objectiva. El president/a d'aquest tribunal és designat entre el personal, al servei de les administracions públiques, i ha de ser llicenciat en dret. La resolució que dicta el tribunal s'anomena laude i és vinculant per a ambdues parts; és a dir, és de compliment obligatori, de manera que en cas d'incompliment es pot demanar la seva execució davant el jutjat.

Procediments de les restriccions

Procediment


En cas que l'empresa no accepti l'arbitratge, la sol·licitud s'arxiva, i el consumidor/a només podrà presentar la reclamació per la via judicial. Si l'empresa accepta l'arbitratge o ja hi està adherida, es designa la composició dels membres del tribunal que coneixerà el cas, es comunica a les parts i es convoquen per celebrar una audiència o vista. A partir dels fets i de les proves aportades per les dues parts, el Col·legi Arbitral dictarà una resolució, o laude, que produeix els mateixos efectes que una sentència judicial.


Adhesions de les empreses a l'arbitratge de consum

El procediment d'adhesió a l'arbitratge de consum és molt senzill, només cal que l'empresa interessada ompli un document, el compromís d'adhesió, que li facilita la Junta Arbitral de Consum. Un cop fet aquest tràmit se li lliura un distintiu oficial que l'acredita com a empresa adherida, fet que es dóna a conèixer mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta adhesió és una garantia per als clients enfront d'altres empreses que no han optat per aquest sistema de solució de reclamacions.


Quan es rep una reclamació d'un consumidor/a es remet l'escrit amb tota la documentació a l'empresa reclamada, la qual pot plantejar una solució a través de la mediació o bé acceptar l'arbitratge, si és que no hi està adherida prèviament, fent les al·legacions oportunes. Al mateix temps pot reclamar al consumidor/a quan aquest li deu diners pel servei o producte contractat.

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773