Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Agència Catalana del Consum alerten sobre les assegurances del tipus d'interès de les hipoteques

IMATGES RELACIONADES
Vivendes
Vivendes

13 de maig de 2010


 

El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Agència Catalana del Consum tenen coneixement que un determinat producte financer vinculat a la hipoteca: "Swap" o "clip hipotecari" o "cobertura de tipus d'interès" o "IRS" o "permuta financera" pot arribar a comportar greus perjudicis econòmics als usuaris que no han estat suficientment informats, per això recomana que, abans de contractar-lo, tingueu en compte els aspectes següents:

 

- És un producte financer complex i d'alt risc i té importants efectes econòmics.

- És un producte de "cobertura del risc d'increment del tipus d'interès" associat amb un préstec hipotecari.

- No és una simple assegurança de cobertura de tipus d'interès vinculat a la hipoteca davant el risc de la pujada del tipus d'interès.

-És un producte derivat financer, no consta en l'escriptura de la hipoteca sinó que l'entitat de crèdit ofereix la possibilitat de contractar-lo als clients que hagin subscrit la hipoteca a tipus d'interès variable, signant un contracte addicional.

- No teniu l'obligació de contractar-lo per formalitzar la hipoteca.

- És un contracte per un període de temps determinat que oscil•la entre 1 i 5 anys.

- L'entitat ha d'informar-vos dels requisits, les condicions i el cost de la cancel•lació anticipada del contracte. La cancel•lació anticipada té un cost elevat.

- L'entitat de crèdit us ha d'informar clarament de les característiques del producte. El Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya estima que les entitats financeres han d'estar en condicions d'acreditar que, amb anterioritat a la formalització de l'operació, s'ha facilitat al client un document informatiu sobre l'instrument de cobertura ofert en el que s'indiquin les seves característiques principals sense omissions significatives, considerant-se en cas contrari que la seva actuació seria contrària als principis de claredat i transparència que inspiren les bones pràctiques bancàries.

- Les característiques d'aquest producte es faran constar en les ofertes vinculants i en la resta de documents informatius de l'entitat de crèdit, d'acord amb la normativa.

 

Per tant:

- Analitzeu detingudament el contracte, totes les clàusules i la lletra petita.

- Valoreu els efectes econòmics d'aquest producte, els avantatges i els inconvenients.

- Abans de firmar, assegureu-vos que enteneu totes les condicions, coneixeu les obligacions que imposa i els riscos que assumiu i, si s'escau, assessoreu-vos amb un/a professional.

- Fixeu-vos en les condicions i els costos en cas de cancel•lació anticipada.

- Demaneu la còpia del contracte.

- L'entitat de crèdit ha d'entregar-vos els justificants de les liquidacions.

- Si observeu una irregularitat reclameu per escrit davant el Departament o Servei d'Atenció al Client de l'entitat de crèdit o, en cas d'existir, davant el Defensor del Client de l'entitat. Si la resposta és insatisfactòria o han transcorregut 2 mesos sense rebre cap resposta, podeu presentar la reclamació, per escrit, davant el Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o davant la Junta Arbitral de Consum més propera al vostre domicili o davant la via judicial.

- Les entitats de crèdit disposen de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia.

- És una garantia contractar amb una entitat de crèdit adherida al sistema arbitral de consum.

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773