Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Convocatòria del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp per aquest dimarts 19 de desembre

IMATGES RELACIONADES
Sessió Plenària del Consell Comarcal del Baix Camp
Sessió Plenària del Consell Comarcal del Baix Camp

18 de desembre de 2017


El Consell Comarcal del Baix Camp celebrarà aquest dimarts, 19 de desembre, la propera sessió ordinària del Ple comarcal, que tindrà lloc a l'acabament de la reunió de la Junta General de SECOMSA prevista per a les 15:00 hores, a la Sala d'Actes de la seu de la Corporació.

 

L'ordre del dia previst per aquesta sessió es resumeix en els punts següents:

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior de 19 de setembre de 2017.

 

2. Informes de la Presidència.

 

3. Donar compte dels Decrets dictats per la Presidència i la Gerència.

 

4. Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

 

4.1. Aprovació inicial del pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2018, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

4.2. Aprovació de l'expedient que fixa la massa salarial de 2017.

4.3. Aprovació de la valoració de llocs de treball.

4.4. Aprovació de revisió de les compensacions i dedicacions dels membres electes per a l'any 2018.

4.5. Aprovació de la memòria i el Pla de sanejament del Consell Comarcal.

4.6. Aprovació de l'adjudicació del contracte marc de subministrament de carburant a domicili a través de la central de contractació.

4.7. Aprovació de la dissolució del Patronat Comarcal de Turisme de les Muntanyes de la Costa Daurada i de l'organització interna per prestar els serveis de promoció i dinamització turística.

4.8. Aprovació del calendari laboral del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2018.

4.9. Donar compte de la relació de factures pagades durant el període setembre-novembre de 2017, segons informe de Tresoreria.

 

5. Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

 

5.1. Aprovació del conveni amb l'ACA per a la cessió de l'explotació i l'assumpció del finançament de la gestió del sistema de sanejament en alta de l'Aleixar i el de les Borges del Camp.

5.2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de l'Albiol per a la gestió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi.

5.3. Aprovació del model de conveni de col·laboració amb les entitats externes a la comarca que regula l'encàrrec de gestió del servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) per a l'any 2018.

5.4. Aprovació del conveni regulador de l'encàrrec de gestió del servei de valorització de la fracció resta dels residus municipals procedents de la comarca del Tarragonès a la Planta mecànica i biològica del Baix Camp.

5.5. Aprovació del conveni a subscriure amb determinats Ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei comarcal de recollida domiciliària de residus municipals, mitjançant el sistema Porta a Porta.

 

6. Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat.

 

6.1. Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts de desplaçament per al curs escolar 2017-2018.

6.2. Aprovació del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de suport a les tasques d'arxiu municipal.

6.3. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova l'addenda al contracte programa 2016-2019, a subscriure amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per concretar la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per a l'any 2017.

6.4. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el nomenament de l'Agent d'Igualtat i la composició de la Comissió de Seguiment del Pla Intern d'Igualtat de gènere.

6.5. Aprovació de la creació del Servei d'Atenció Integral a persones del col·lectiu LGBTI i nomenament de la tècnica referent del Servei.

 

Un cop acabats els punts de l'ordre del dia, el plenari del Consell Comarcal del Baix Camp passarà a tractar els assumptes sobrevinguts i les mocions, preguntes i interpel·lacions de les formacions polítiques que conformen el Ple. Finalment, es realitzarà el torn obert de paraules.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773