Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Últim Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de la legislatura 2015-2019

IMATGES RELACIONADES
Imatge del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp
Imatge del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp

26 d'abril de 2019


El proper dimarts 30 d'abril de 2019 tindrà lloc l'últim Ple d'aquesta legislatura del Consell Comarcal del Baix Camp amb el següent ordre del dia:

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior de 19 de febrer de 2019.

 

2. Informes de la Presidència.

 

3. Donar compte dels Decrets dictats per la Presidència i la Gerència.

 

4. Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior.

 

    4.1. Aprovació de l'informe de la Comissió Especial de Comptes per a l'aprovació del compte general consolidat i donar compte de la liquidació del pressupost de 2018.

    4.2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019.

    4.3. Aprovació de la revisió de l'Acord regulador de les condicions de treball.

    4.4. Aprovació de la declaració de compatibilitat que es reconeix a favor d'una empleada per exercir una segona activitat en el sector privat.

    4.5. Aprovació de l'adhesió al servei d'assessorament en la funció interventora de la Diputació de Tarragona.

    4.6. Donar compte de la relació de factures pagades durant el període febrer a març de 2019, segons informe de Tresoreria.

 

5. Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori.

 

   5.1. Aprovació de la modificació del contracte d'execució de les obres d'Ampliació de l'EDAR Cambrils.

   5.2. Aprovació de l'annex al conveni subscrit amb l'Ajuntament de Pratdip per a la realització d'actuacions de suport en relació al servei de gestió de l'aigua a la urbanització Planes del Rei.

   5.3. Aprovació de l'annex al conveni subscrit amb l'Ajuntament de Riudecanyes per al control de les aigües i el control electromecànic de la piscina municipal.

   5.4. Aprovació de l'ampliació de la vigència del conveni subscrit amb el Consorci de Gestió de Residus Municipals per a l'explotació de les Plantes de tractament de residus del Centre Comarcal del Baix Camp.

 

6. Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat.

 

   6.1. Aprovació de la pròrroga del servei de menjador escolar per al curs 2019/2020.

   6.2. Aprovació de l'escrit d'al·legacions en relació als recursos especials en matèria de contractació interposats contra el plec de condicions que regula lalicitació del servei de transport escolar. (STE 1/2019).

   6.3. Aprovació del conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic.

   6.4. Aprovació del conveni amb l'Agència Catalana de Consum per a la realització d'actuacions en matèria de consum.

   6.5. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus per a la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2019/2020.

   6.6. Aprovació de les Bases i la convocatòria que han de regular la concessió d'ajuts per a l'assistència a menjadors escolars, per al curs 2019/2020.

   6.7. Aprovació dels convenis de col·laboració amb els Ajuntaments i les AMPA's per regular l'autorització per a la gestió dels serveis de menjador escolar per al curs 2019/2020.

   6.8. Aprovació de les Bases per a l'atorgament d'ajuts per Educació de música a escoles municipals de música, per al curs 2018/19.

   6.9. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'urgència social i ajuts a l'escolarització del Consell Comarcal del Baix Camp.

   6.10. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus en matèria d'Habitatge.

 

7. Assumptes sobrevinguts.

 

8. Mocions, preguntes i interpel·lacions.

 

9. Torn obert de paraules.

 

10. Aprovació de l'acta de la sessió, que s'estendrà en format de videoacta.

 

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773