Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Normativa de Consum sobre els mitjans de pagament

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

7 de setembre de 2020


L'Agència Catalana del Consum i l'Oficina de Consum de Reus i Baix Camp recorden la normativa existent sobre els mitjans de pagament de productes i serveis i fan arribar consells útils per fer-ho de forma correcta i evitar complicacions en el tràmit. Els mètodes habituals de pagament són: efectiu, targeta de crèdit, pagament ajornat o fraccionat, quantitats a compte, pagament per avançat, crèdit vinculat a la compra de productes o a la contractació de serveis.


Efectiu

L'article 1170 del Codi Civil permet com a forma de pagament habitual la moneda de curs legal, és a dir, l'euro. Per tant, ha de considerar-se que el fet de no acceptar el pagament en efectiu suposaria una limitació dels drets de les persones consumidores.


En aquest sentit, l'única limitació és la que s'exposa en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de prevenció i lluita contra el frau, que prohibeix fer pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500€ o el seu equivalent en moneda estrangera.


Targeta de crèdit

  • Si l'establiment comercial admet el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no pot incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per al seu ús, llevat en el cas de les targetes anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club). La quantitat de la comissió aplicable a aquestes targetes no pot ser superior a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa pel fet d'admetre-les com a mitjà de pagament.
En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l'import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. Les taxes d'intercanvi (comissions que cobra l'emissor de la targeta a l'establiment comercial o beneficiari) no poden superar el 0,2% en targetes de dèbit i el 0,3% en targetes de crèdit.

Si a l'establiment comercial s'accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no se'n pot limitar l'ús en determinats períodes o condicions, com per exemple durant el període de rebaixes.


  • Limitar la quantia de pagament amb targeta bancària

És lícit fixar una quantitat mínima o màxima per al pagament amb targeta bancària, sempre que aquestes condicions no siguin abusives, és a dir, que estiguin incloses en unes franges adequades a la realitat social i econòmica d'acord amb el tipus d'establiment o el sector d'activitat de què es tracti.

L'establiment ha d'informar correctament del límit a la quantia de pagament, de manera semblant a com anuncia l'acceptació de la targeta bancària com a mitjà de pagament perquè la conegueu abans de fer la compra.


Pagaments ajornats o fraccionats

En cas de pagaments ajornats o fraccionats que incloguin interessos, s'han d'especificar les quotes, els imports, la periodicitat dels pagaments, l'import total i la part corresponent a interessos, la d'altres despeses i la del bé o servei i també les garanties exigides per assegurar el cobrament de les quantitats ajornades.


En cas de pagaments addicionals cal sempre obtenir el consentiment exprés de la persona consumidora.


Quantitats a compte

En cas de lliurament de quantitats a compte del preu final, s'ha d'informar de les condicions aplicables en el supòsit de no formalitzar-se la transacció, com ara la possible pèrdua d'aquests diners.


Pagament per avançat

El cobrament per avançat total o parcial dels béns i serveis (per exemple, pagament d'una part d'unes obres, de la compra d'uns mobles, d'un viatge, d'un bitllet d'avió, etcètera) requereix:

  • Que consti prèviament en el pressupost o anunciat amb un cartell o un rètol, de manera que conegueu aquesta condició abans de l'inici de la prestació.
  • Que no comporti la vostra conformitat amb la idoneïtat de la prestació ni cap renúncia als vostres drets.
  • Que l'empresari o empresària hagi garantit la devolució de les quantitats avançades (per exemple, amb un aval o assegurança), sempre que les quantitats avançades superin el 25% de l'import total de la transacció i que siguin superiors a 100€.

Crèdits vinculats a la compra de productes o a la contractació de serveis

El crèdit al consum és aquell contracte mitjançant el qual una persona física o jurídica, en l'exercici de la seva activitat professional, concedeix o es compromet a concedir un crèdit a una persona consumidora, sota forma de pagament ajornat, préstec, obertura de crèdit o qualsevol mitjà equivalent de finançament, per satisfer necessitats personals al marge de la seva activitat empresarial o professional.


En un crèdit al consum, com a mínim han de constar:

  • L'import de cada quota.
  • El nombre total de quotes.
  • La periodicitat dels pagaments i el percentatge de la taxa anual equivalent (TAE).

La persona consumidora pot reemborsar anticipadament el préstec concedit, de forma total o parcial i en qualsevol moment de vigència del contracte.


En cas que el crèdit estigui vinculat a la compra d'un producte o a la prestació d'un servei, el consumidor o la consumidora el pot deixar de pagar quan no es lliuri el bé o no es presti el servei o quan no es faci en les condicions establertes contractualment.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773