Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de 28 de juliol de 2020 a les 18.15h

IMATGES RELACIONADES
Seu del Consell Comarcal del Baix Camp
Seu del Consell Comarcal del Baix Camp

23 de juliol de 2020


El Consell Comarcal del Baix Camp celebra una sessió plenària el proper 28 de juliol a les 18.15h. La sessió es realitza de manera telemàtica i es pot seguir en directe a través d'aquest enllaç.


Ordre del dia:


1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 26 de maig de 2020


Informes de la Presidència


Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020

3.- Aprovació de la modificació de les Bases que regulen la Borsa per a la contractació de personal temporal per incorporar el lloc de treball d'Arquitecte/a dels STC.

4.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova les addendes presentades per la Diputació de Tarragona que s'incorporen als convenis de col·laboració subscrits per als períodes 2016/2019 i 2020/2023

5.- Aprovació del Pla d'acció de les inversions i serveis finançats amb el conveni subscrit amb la Diputació de Tarragona (període 2020/2023)

6.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 117 al núm. 165 de 2020

7.- Donar compte del canvi de portaveu del grup de JUNTS

8.- Donar compte de les factures pagades d'abril a juny de 2020


Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

9.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el conveni amb l'ACA per a la gestió de l'EDAR de Prades

10.- Aprovació definitiva del projecte de "Reposició de l'EBAR de Riudoms al Sistema de Cambrils" i inici del procediment de contractació de l'obra


Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat

11.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova l'aixecament de la suspensió dels contractes de menjador i transport escolar del curs 2019/2020.

12.- Aprovació de la pròrroga dels contractes de menjador escolar per al curs 2020/2021

13.- Aprovació de la pròrroga del serveis de transport escolar per al curs 2020/2021

14.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament comarcal per a la concessió d'ajuts d'urgència social

15.- Aprovació de l'addenda al contracte programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'any 2020


Declaracions, mocions, precs i preguntes

16.- Declaració institucional per impulsar la Declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades


Assumptes sobrevinguts (no dictaminats per les Comissions Informatives)

17.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el nomenament dels representants comarcals al Consell Esportiu del Baix Camp


Torn obert de paraules
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773