Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Última sessió plenària de l'any 2020 el proper 22 de desembre

IMATGES RELACIONADES
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Camp

17 de desembre de 2020


El Consell Comarcal del Baix Camp celebrarà l'última sessió plenària de l'any el proper dimarts, 22 de desembre, de manera telemàtica a partir de les 17 hores. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube del Consell Comarcal.


L'ordre del dia és el següent:


Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 20 d'octubre de 2020 (11M-19/23)


Informe de la Presidència


Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

2.- Aprovació Inicial del pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp i la plantilla de personal per a l'any 2021

3.- Aprovació de la relació de llocs de treball (RLT) i l'organigrama administratiu

4.- Aprovació de l'expedient de revisió salarial

5.- Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020

6.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic comarcal

7.- Aprovació de la unificació de les dues Comissions de la Taula de Turisme en una única Comissió, que incorporarà la representació tècnica i política.

8.- Aprovació del calendari laboral del personal del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2021

9.- Donar compte de les factures pagades a proveïdors durant els mesos de setembre i octubre de 2020 i el període promig de pagament

10.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 218 al núm. 295 de 2020


Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

11.- Autorització a la societat SECOMSA per a l'estudi, preparació i, si s'escau, adjudicació de l'expedient de contractació d'una concessió de serveis per al tractament de film i assimilables

12.- Aprovació de l'annex al conveni subscrit amb l'Ajuntament de la Selva del Camp en matèria de sanejament d'aigües residuals

13.- Aprovació del conveni amb les entitats externes a la comarca per a la prestació dels serveis de tractament de residus (FORM i FV) a la Planta de Compostatge per a l'any 2021.

14.- Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Reus per al tractament de la FORM i la FV per a l'any 2021

15.- Aprovació de la sol·licitud adreçada a l'Agència de Residus de Catalunya per obtenir una subvenció directa per al finançament d'inversions d'ampliació i millora del Centre Comarcal de Gestió de Residus


Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat

16.- Aprovació de les Bases i la convocatòria d'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per al curs 2020/2021

17.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de transport escolar, per al curs 2020/2021.

18.- Aprovació de dos addendes complementàries al Contracte programa en matèria de serveis socials, per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l'impacte social de la pandèmia de COVID19.

Aprovació de l'addenda al contracte programa 2016/2019 en matèria de serveis socials, per regular la pròrroga per a l'any 2021 (1)

19.- Aprovació de l'addenda al contracte programa 2016-2019 en matèria de serveis socials per regular la pròrroga per a l'any 2021

20.- Aprovació dels convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per desenvolupar el programa de mediació per al lloguer social i de suport a l'Oficina d'Habitatge per a l'any 2021

21.- Aprovació de l'inici del procediment de contractació dels serveis d'ajuda a domicili del Consell Comarcal del Baix Camp (SAD)

22.- Proposta de modificació del plec de clàusules dictaminat per la CISC a partir de l'estimació parcial de les esmenes formulades pel grup de la CUP


Mocions, precs i preguntes

23.- Moció que presenta el grup de la CUP-Amunt al plec del CCBC per a la internalizació del servei d'atenció domiciliària (SAD)


Assumptes sobrevinguts


Torn obert de paraules
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773