Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Signatura del conveni de col·laboració per a la promoció d'activitats esportives i de lleure al Baix Camp

IMATGES RELACIONADES
Signatura acord
Signatura acord

Joaquim Calatayud i Ernest Aymamí
Joaquim Calatayud i Ernest Aymamí

25 de març de 2021


El 24 de març s'ha signat l'acord entre el Consell Comarcal i el Consell Esportiu del Baix Camp per a la promoció d'activitats esportives i de lleure. El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, i el president del Consell Esportiu del Baix Camp, Ernest Aymamí, s'han reunit per procedir a la signatura de l'acord.


El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp celebrat virtualment el passat 23 de febrer va aprovar aquest conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Camp, mitjançant el qual ambdues parts estableixen que el Consell Esportiu assumeixi la gestió de les mesures de foment de la pràctica esportiva, així com el desenvolupament, en el seu cas, de les activitats de colònies i la participació en parcs infantils i altres activitats de lleure que ambdues entitats acordin dur a terme, sempre que es compti, en tots els casos, amb el finançament suficient per desenvolupar aquests o altres programes de promoció de l'esport i activitats de lleure similars a la comarca.


A continuació s'exposen les obligacions concretes de cada entitat:

Obligacions específiques del Consell Comarcal del Baix Camp:

 • Col·laborar en el desenvolupament dels programes, activitats i cursos de formació de lleure o de foment de l'esport que gestioni o organitzi el Consell Esportiu, en els termes assenyalats en aquest conveni.
 • Aprovar les Bases i les corresponents convocatòries específiques per a la concessió de subvencions per al foment d'activitats esportives, sempre que el Consell Comarcal compti amb els recursos suficients autoritzats en el pressupost de l'entitat per promoure aquests ajuts.
 • Posar a disposició del Consell Esportiu, en el cas que sigui necessari, a precari i de forma gratuïta, l'ús de determinats espais per a la realització i gestió de les activitats, serveis i funcions que li són pròpies.
 • Posar a disposició del Consell Esportiu, en cas necessari, els vehicles del Consell Comarcal dins les disponibilitats organitzatives internes.
 • Posar a disposició del Consell Esportiu, de forma gratuïta, els serveis de telefonia fixa, llicències de correu i manteniment de l'equipament corresponent a la infraestructura informàtica de xarxa, així com i la connexió a internet, dins els límits econòmics fixats a la clàusula 4a d'aquest conveni.
 • Altres obligacions que resultin en execució d'aquest marc de cooperació.

Obligacions específiques del Consell Esportiu del Baix Camp:

 • Fer-se càrrec del control i la gestió dels trofeus i medalles atorgades i/o entregades com a premis en actes, esdeveniments, celebracions, campionats i competicions en els municipis del Baix Camp.
 • Fer constar els anagrames, marques i logotips d'ambdues institucions en totes les pancartes, carpes, cintes de senyalització i arcs de meta, entre d'altres activitats de promoció.
 • Fer-se càrrec de la gestió, seguiment i control en l'execució dels programes, projectes i activitats subvencionades. És a dir, s'encarregarà de fer els informes, les propostes de repartiment, el seguiment, la valoració, l'anàlisi tècnic i control d'aquest ajuts.
 • Realitzar, gestionar, organitzar, planificar, controlar i fer el seguiment dels programes de colònies d'estiu i/o campus que, en el seu cas, li encomani el Consell Comarcal.
 • Realitzar, gestionar, organitzar, planificar, controlar i fer el seguiment de les activitats relatives als Parcs Infantils de Nadal que s'hagin previst desenvolupar en qualsevol dels municipis de la comarca que, en el seu cas, li encomani el Consell Comarcal.
 • Col·laborar amb el Consell Comarcal, quan se li sol·liciti expressament, en el desenvolupament d'activitats i programes específics en matèria de joventut i serveis socials. En aquest cas, aquesta col·laboració donaria lloc a una regulació específica que es concretaria a través d'annexos a aquest conveni.
 • Posar a disposició del Consell Comarcal, en cas necessari, els vehicles del Consell Esportiu dins les disponibilitats organitzatives internes.
 • Assumir les despeses de manteniment i neteja de les instal·lacions que li hagi cedit en ús el Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Altres obligacions que resultin en execució d'aquest marc de cooperació.

Aquest conveni de col·laboració, s'iniciarà el dia 1 de gener de 2022, i s'estableix per una vigència de 4 anys, sense perjudici de la seva renovació per un màxim de 4 anys més, si així ho aproven de forma expressa ambdues parts. Per a l'any 2022, el Consell Comarcal assumeix el compromís de consignar al pressupost una aportació a favor del Consell Esportiu per import de 26.000,00 € per contribuir a la realització de les actuacions de promoció de l'esport i activitats de lleure descrites en aquest conveni.


Finalment, pel que fa a la col·laboració històrica entre ambdues entitats, als convenis signats els anys 1994, 1997, 2003, 2008 i 2014, ja s'establien els traspassos de competències i la cooperació com a principis inspiradors dels acords entre ambdues institucions per a la gestió i el foment de l'esport de la comarca del Baix Camp.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773