Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Beques de menjador escolar per al curs 2022-2023

IMATGES RELACIONADES
Beques menjador curs 2022 - 2023
Beques menjador curs 2022 - 2023

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

13 de maig de 2022


El Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat les bases per concedir ajuts individuals per a l'assistència a menjadors escolars de segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO als centres educatius del Baix Camp, excepte aquells que imparteixen els mateixos ensenyaments al municipi de Reus, ja que en aquest cas la corporació municipal és l'encarregada de la gestió d'aquests ajuts.


El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 10 de juny i l'adjudicació es preveu per a la primera quinzena de setembre.


A continuació us presentem un resum del contingut principal de les bases, el text complet de les quals podeu trobar adjuntes en aquesta pàgina.


Punts principals de les bases


Beneficiaris i requisits generals. Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

 1. Estar matriculat/da en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos d'Educació de segon cicle d'educació infantil i d'Educació obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

 2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.

 3. No estar en acolliment residencial.

 4. Fer ús del servei de menjador escolar.


Criteris per a l'atorgament dels ajuts. Es faran segons:

 1. Càlcul de la renda familiar.

 2. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.


Tramitació de les sol·licituds. Per optar als ajuts es preveuen dos procediments de sol·licitud:

 1. Procediment abreujat. Adreçat a les persones sol·licitants d'ajut individual de menjador sense cap modificació de les dades i documentació requerida i presentada a la convocatòria pel curs escolar 2021-22 i que compleixin els requisits fixats pel Departament d'Educació per aquest pròxim curs 2022-2023. En aquest cas caldrà que emplenin únicament el Model abreujat de sol·licitud amb declaració responsable, ratificant la validesa de les autoritzacions presentades el curs anterior per al curs 2022-2023. Si es disposa de certificat digital, aquestes sol·licituds es tramitaran preferentment per mitjans telemàtics en aquest enllaç, però també es pot presentar al centre escolar corresponent. Aquí cal clicar el botó "emplenar sol·licitud", que remet a una pàgina d'autenticació mitjançant diferents opcions de certificació. Després apareix un formulari en línia que s'ha d'omplir i al qual s'ha d'adjuntar el model de sol·licitud abreujat degudament emplenat i signat. Finalment, cal clicar el botó "enviar i desconnectar de la plataforma". En el cas que no es pugui realitzar aquest tràmit de forma telemàtica, es podrà presentar de forma presencial al centre escolar corresponent.

 2. Procediment ordinari. El Model ordinari està adreçat a les següents situacions:

1. Noves sol·licituds (alumnat que no va obtenir l'ajut el curs passat).

2. Persones sol·licitants que hagin canviat la situació socioeconòmica amb relació a l'anterior convocatòria.

3. Famílies amb custòdia compartida.

4. Famílies que tinguin infants en acolliment.

5. Famílies on han canviat els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, separació, defunció, emancipació...).


Aquestes sol·licituds ordinàries es presentaran al centre educatiu que correspongui a l'alumne/a adjuntant la documentació obligatòria (volant empadronament, documents d'identitat i llibre de família) i, si s'escau, la complementària. No es poden presentar telemàticament.


Tampoc són vàlides les sol·licituds (ni ordinàries ni abreujades) enviades per les famílies a l'e-mail d'ensenyament i/o del consell Comarcal.


Termini de presentació. Les famílies poden presentar la sol·licitud i la documentació corresponent fins al 10 de juny de 2022. Aquesta es presentarà al centre educatiu que correspongui a l'alumne/a. Les escoles presentaran la relació de sol·licituds juntament amb la documentació corresponent, ordenades alfabèticament i per nuclis familiars, al registre general del Consell Comarcal del Baix Camp fins al dia 23 de juny de 2021. Com a excepció fora del termini de presentació, es contemplen les següents causes sobrevingudes:


 1. Alumnat de nova matriculació.

 2. Casos derivats des dels Serveis Socials, degudament motivats, amb informe social.

 3. Unitats familiars amb situació econòmica greument afectada per causes de força major i degudament justificada documentalment.


Import dels ajuts. Els criteris establerts per aquest curs asseguren un ajut parcial del 70% (tram 1) o del 100% (tram 2) per a aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a cadascun d'aquests trams.


Compromís familiar. Les famílies que tinguin concedit l'ajut assumiran el pagament de la diferència entre l'ajut i l'import del menjador, compromís que adquireixen mitjançant la signatura de la sol·licitud. Abonaran la diferència directament al centre escolar on assisteix el seu fill o la seva filla o a l'entitat que gestioni el servei de menjador.


Incompatibilitats dels ajuts. Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades.

Adjudicació de les sol·licituds presentades dins del termini ordinari. Es preveu que es faci durant la primera quinzena de setembre per a aquells expedients que s'hagin pogut resoldre.


Per a més informació, podeu consultar les bases i els dos annexos amb els formularis de sol·licitud inserits a la documentació adjunta que hi ha a la part dreta d'aquesta pàgina.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773