Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Reus posen en marxa una oficina única per a gestionar els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

IMATGES RELACIONADES
Oficina per a la Rehabilitació d'Habitatges comarcal
Oficina per a la Rehabilitació d'Habitatges comarcal

2 de juny de 2022


 • L'oficina gestiona els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges de tot el Baix Camp finançats amb fons Next Generation.
 • Aquestes subvencions  volen contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i promoure l'estalvi energètic.

 • El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Reus han posat en marxa una oficina única que gestiona els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges a la comarca. Aquesta iniciativa és fruit del conveni de col·laboració aprovat entre ambdues institucions per compartir una part de la tasca administrativa relacionada amb la gestió de les sol·licituds dels nous ajuts a la rehabilitació finançats amb fons Next Generation. En aquest sentit, el conveni preveu la coordinació dels respectius equips tècnics.


  El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Reus han rebut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya una dotació de 30.000 euros, respectivament, per finançar el funcionament de l'oficina i la gestió dels ajuts. L'oficina té la seu al raval de Robuster 43, 1r 1a de Reus. El servei funciona com a finestreta única per coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació dels serveis relacionats.


  L'Oficina de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp gestionarà els ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'Instrument de Recuperació Next Generation EU. Aquestes subvencions permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l'estalvi energètic. En aquest sentit, s'ha fixat com a objectiu principal que els edificis d'habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d'energia primària no renovable (EPNR).


  Les ajudes:

  Les ajudes que es tramitaran des de l'Oficina de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp són les següents:


  • Programa d'ajuts per a les actuacions de rehabilitació de millora de l'eficiència energètica a nivell d'edifici de tipologia residencial col·lectiva, inclosos els seus habitatges i els habitatges unifamiliars.
  • Programa d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges
  • Programa d'ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.


  Programa d'edificis

  Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d'habitatges, siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l'eficiència i l'estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

  Destinataris: Comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.


  Requisits: Tenir la inspecció tècnica de l'edifici aprovada o admesa a tràmit.


  Actuacions subvencionables: Actuacions de rehabilitació de l'edifici en què s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d'energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica. Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).


  Subvenció: El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum d'energia primària no renovable (EPNR):

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d'11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).
  • Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

  • Calendari: El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 va del 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.


   Programa d'habitatge

   Aquesta línia de subvenció s'adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l'eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.


   Aquestes actuacions, a més de l'estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.


   Destinataris: Propietaris d'habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.


   Requisits: La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció. L'obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d'energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l'envolupant tèrmic de l'habitatge.


   Subvenció: La inversió mínima a realitzar és de 1.000 euros/habitatge. Subvenció del 40% del cost, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.


   Calendari: El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 és a partir del 7 de juny fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.


   Llibre de l'edifici i projectes

   Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges construïts abans de l'any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l'edifici o el projecte de rehabilitació. El llibre de l'edifici és l'estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l'edifici i proporciona a la propietat les instruccions d'ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l'edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.


   Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi als propietaris que manifestin voluntat de dur a terme obres de rehabilitació.


   Destinataris: comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.


   Requisits: Tenir la inspecció tècnica de l'edifici aprovada o admesa a tràmit.


   Subvenció: Per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars de 20 habitatges o menys, la quantia de la subvenció serà de 700 euros més 60 euros per habitatge; mentre que per a edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges, serà de 1.100 euros més 40 euros per habitatge, amb un màxim de 3.500 euros.


   Calendari: El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 és a partir del 20 de juny i fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.  © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773