Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Dimarts 21 de juny, sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

IMATGES RELACIONADES
Sessió del ple ordinària 21.06
Sessió del ple ordinària 21.06

20 de juny de 2022


El pròxim dimarts, 21 de juny, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, a les 18 hores. La sessió serà presencial a la Sala de Plens i es podrà seguir a través del canal de YouTube: Consell Comarcal del Baix Camp.


La sessió tindrà el següent ordre del dia:


1. Ple (2/2022-20M19/23)

Informe de Presidència

Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

Aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp 2/2022 


2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022

Aprovació inicial de la modificació de l'annex d'inversions 2022 del Consell Comarcal del Baix Camp


3. Aprovació de la modificació de l'annex d'inversions de l'expedient del pressupost general de 2022

Aprovació inicial de l'autorització de la despesa plurianual per a l'execució de les actuacions d'ampliació i millora del CCGR subvencionades per l'ARC


4. Autorització de la despesa plurianual per a l'execució de les actuacions d'ampliació i

millora del Centre Comarcal de Gestió de Residus subvencionades per l'ARC

Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les parades del Mercat de la Pagesia del Baix Camp


5. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les

parades del Mercat de Pagès


6. Aprovació de l'oferta pública ordinària d'ocupació de 2022

Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilallonga del Camp al servei de la Central de Compres del Consell Comarcal del Baix Camp


7. Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilallonga del Camp al servei

de la Central de Compres del Consell Comarcal del Baix Camp.

Aprovació de l'inici del proced. de la contractació del subministrament de carburant a domicili a través d'un sistema dinàmic d'adquisició per a la CC


8. Aprovació de l'inici del procediment de la contractació del subministrament de

carburant a domicili a través d'un sistema dinàmic d'adquisició per a la Central de

Compres del CCBC

Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució del pressupost del primer trimestre de 2022


9. Donar compte de l'informe d'intervenció sobre l'execució del pressupost del primer trimestre de 2022

Donar compte de les factures pagades durant els mesos de març i abril de 2022, i el termini promig de pagament


10. Donar compte de les factures pagades durant els mesos de març i abril de 2022, i

el termini promig de pagament

Donar compte dels Decrets de Presidència i Gerència (del núm. 223 al 292 del 2022)


11. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 223 al núm. 292 de 2022

Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

Declarar deserta la licitació C03/2022-Contractació obra per la construcció de trinxeres airejades a la nau de maduració de la planta de compostatge de Botarell


12. Declaració deserta de la licitació C 03/2022- Contractació de les obres de la

construcció de trinxeres airejades a la nau de maduració de la planta de compostatge

de Botarell

Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió a SECOMSA per a la contractació del projecte per al foment de la recollida selectiva dels residus municipals (ARC)


13. Aprovació del conveni amb la societat SECOMSA per regular l'encàrrec de gestió

per a la contractació del projecte per al foment de la recollida selectiva dels residus

municipals, el seu cofinançament i la justificació de la subvenció davant l'ARC

Aprovació del conveni amb l'Aj. Maspujols per la delegació de la coop. i assis. tècnica pel control d'abastament d'aigua potable, i l'encàrrec a COMAIGUA, SL.


14. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Maspujols per regular la delegació de la

cooperació i assistència tècnica en les tasques de control de l'abastament d'aigua

potable al municipi, i l'encàrrec a l'empresa COMAIGUA, SL per a la seva execució

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat

Acceptació de la delegació indefinida de competències d'educació de la Generalitat de Catalunya amb la proposta provisional de finançament per al curs 2022-2023


15. Acceptació de la delegació indefinida de competències d'educació de la Generalitat

de Catalunya amb la proposta provisional de finançament per al curs 2022-2023

Aprovació del model de conveni per a la gestió del servei de menjador, a

subscriure amb Ajuntaments i AMPA's per al curs 2022-2023


16. Aprovació del model de conveni per a la gestió del servei de menjador escolar, a

subscriure amb Ajuntaments i AMPA's per al curs 2022-2023

Aprovació de la pròrroga extraordinària dels contractes per a la prestació dels serveis de menjador escolar


17. Aprovació de la pròrroga extraordinària dels contractes per a la prestació dels

serveis de menjador escolar.

Mocions, precs i preguntes


18. Proposta de moció que formula el grup comarcal de la CUP-AMUNT per a la sessió

de Ple de 21 de juny de 2022


19. Pregunta que formula el grup comarcal de la CUP-AMUNT per a la sessió de Ple de 21 de juny de 2022


20.Assumptes sobrevinguts

Aprovació de l'acte de jurament o promesa i presa de possessió del càrrec de conseller per part del Sr.Alfred Clúa Balldellou, que s'adscriu al grup comarcal CP  Torn obert de paraules© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773