Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Onze municipis del Baix Camp es troben dins del Pla especial d'actuació en situació d'alerta per sequera

IMATGES RELACIONADES
Pla especial d'actuació en situació d'alerta per sequera
Pla especial d'actuació en situació d'alerta per sequera

15 de setembre de 2022


Els municipis inclosos en l'alerta per sequera formen part de la unitat d'explotació de Prades – Llaveria i són els següents: l'Aleixar, Alforja, l'Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Capafonts, Colldejou, Pratdip, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana.

 

 

L'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat recentment l'estat d'alerta per sequera hidrològica en diversos municipis que formen part de la unitat d'explotació de Prades-Llaveria, entre els quals es troben adscrits els municipis de: l'Aleixar, Alforja, l'Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Capafonts, Colldejou, Pratdip, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana.

 

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (en endavant PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les normes d'explotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació amb el domini públic hidràulic amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera.

 

D'acord amb l'esmentat Pla, en els darrers mesos, fruit de la manca de pluges, l'indicador de sequera hidrològica d'aquesta unitat d'explotació presenta una reducció sostinguda, assolint en l'actualitat valors menors a -1,5 al SPI 24, que es correspon amb el llindar d'entrada en alerta per sequera hidrològica establert al PES.

 

Limitacions en l'ús de l'aigua

 

L'entrada en aquest estat de sequera comporta, d'acord amb el PES, una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum d'aigua que afectaran a tots els municipis pertanyents a aquesta unitat d'explotació. Aquestes mesures es poden consultar al Pla de sequera. L'ús d'aigua per a abastament de població o usos urbans resta sotmès a les limitacions següents, que apliquen a tots els orígens excepte quan s'indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar l'Administració competent en la gestió del servei d'abastament domiciliari.

 

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).

 

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

 

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les

entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

 

b) Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua. Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment d'aquesta. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de dur a terme el trasllat o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

 

c) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

 

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

 

d) Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

e) La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per

evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

- El primer ompliment de piscines de nova construcció.

- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

 

f) La neteja de qualsevol classe de vehicle queda limitada als casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.

- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

 

g) L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

 

h) Les administracions locals poden establir en els seus Plans d'emergència en situacions de sequera limitacions addicionals o prohibicions a l'ús d'aigua per a l'estat d'Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes o espais lúdics.

 

Limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

 

 

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

Reg agrícola: 25 %

Usos ramaders: 10 %

Usos industrials: 5 %

Usos recreatius que impliquin el reg: 30 %

Altres usos recreatius: 5 %

 

Declaració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

 

Per a més informació sobre la declaració de l'ACA, es pot consultar en aquest enllaç.

 

És en aquest sentit que proposem diversos consells per preservar aquest recurs essencial i garantir el subministrament d'aigua per a la present i les futures generacions. Així doncs, animen a actuar amb petits gestos sostenibles per aplicar des de casa, que estalvien grans quantitats d'aigua, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania i cuidar el planeta.

 

Consells d'usos de Comaigua:

 

En aquest enllaç hi ha un seguit de consell per part de l'empresa Comaigua. 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773