Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Dimarts 27 de setembre, sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp

IMATGES RELACIONADES
.Sessió del ple ordinària 27.09
.Sessió del ple ordinària 27.09

23 de setembre de 2022


El pròxim dimarts, 27 de setembre, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, a les 18 hores. La sessió serà presencial a la Sala de Plens i es podrà seguir a través del canal de YouTube: Consell Comarcal del Baix Camp. 


La sessió tindrà el següent ordre del dia:


Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 21 de juny de 2022 (3/2022-21M19/23) 


1.- Ple (3/2022-21M19/23)

Informe de Presidència

Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

Aprovació de l'expedient del compte general de l'exercici 2021 


2.- Aprovació de l'expedient del compte general de l'exercici 2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022 


3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022

Aprovació del conveni amb el Consorci Localret per a la integració del Consell Comarcal del Baix Camp com a membre de ple dret d'aquest Consorci


4.- Aprovació del conveni amb el Consorci Localret per a la integració del Consell Comarcal del Baix Camp com a membre de ple dret d'aquest Consorci

Aprovació de la declaració de la nevera i el Mas de la Ginoteta del municipi d'Alforja com a bé cultural d'interès local (BCIL) 


5.- Aprovació de la declaració de la nevera i el Mas de la Ginoteta del municipi d'Alforja com a bé cultural d'interès local (BCIL)

Aprovació de l'admissió de les empreses homologades per a participar en el sistema dinàmic d'adquisició del contracte de subministrament de carburant a domicili


6.- Proposta de resolució d'admissió de les empreses homologades per a participar en el sistema dinàmic d'adquisició

Aprovació de la modificació de les bases generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal temporal del Consell Comarcal 


7.- Aprovació de la modificació de les bases generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal temporal del Consell Comarcal del Baix Camp

Aprovació de la valoració de determinats llocs de treball


8.- Aprovació de la valoració de determinats llocs de treball

Aprovació inicial de la modificació 2/2022 de la plantilla del personal del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2022 


9.- Aprovació inicial de la modificació 2/2022 de la plantilla del personal del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2022

Aprovació de les taules salarials del personal laboral i funcionari


10.- Aprovació de les taules salarials del personal laboral i funcionari

Donar compte de les factures pagades durant els mesos de maig, juny i juliol de 2022, i el termini promig de pagament 


11.- Donar compte factures pagades mesos maig-juny-juliol 2022 i periode mig de pagament

Donar compte dels Decrets de Presidència i Gerència (del núm. 293 al núm. 395 del 2022) 


12.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 293 al núm. 395 de 2022

Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

Aprovació de la contractació de l'obra per a la creació del centre comarcal d'assecatge d'estella forestal del centre de gestió de residus de Botarell 


13.- Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Actuació de millora del centre de gestió de residus de Botarell per a la creació del centre comarcal d'assecatge d'estella forestal"

Aprovació de la contractació de l'obra per redefinir l'ús d'equipament existent i adequar-lo a les necessitats del territori del centre de gestió de residus 


14.- Aprovació de l'expedient de contractació de les obres "Actuacions de millora del centre de gestió de residus comarcal per a redefinir l'ús de l'equipament existent i adequar-lo a les necessitats del territori"

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat

Aprovació del Contracte Programa 2022-2025 amb el Dep. de Drets Socials en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social 


15.- Aprovació i signatura del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració i la col·laboració amb el Departament de Drets socials en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social

Aprovació de conveni de serveis socials amb els ajuntaments de la comarca durant la vigència del nou CP i la distribució del seu finançament 2022 


16.- Aprovació el model de conveni de serveis socials amb els Ajuntaments de la comarca del Baix Camp durant la vigència del Contracte Programa 2022-2025 i la distribució del seu finançament per a l'exercici 2022.

Aprovació de la proposta del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils per a la gestió del servei de transport adaptat per a l'any 2022 


17.- Aprovació de la proposta de conveni amb l'Ajuntament de Cambrils per a la gestió del servei de transport adaptat per a l'any 2022

Aprovació del IV Pla de Polítiques d'Igualtat de Gènere i Diversitat de la comarca del Baix Camp (2022-2026)


18.- Aprovació del IV Pla de Polítiques d'Igualtat de Gènere i Diversitat de la comarca del Baix Camp (2022-2026)

Aprovació de l'adjudicació del contracte regulador dels serveis d'ajuda a domicili (SAD) del Consell Comarcal del Baix Camp


19.- Aprovació de l'adjudicació del contracte regulador dels serveis d'ajuda a domicili (SAD) del Consell Comarcal del Baix Camp.

Ratificació de l'acord de la JG de 12/07/22 que aprova l'addenda de modificació del conveni de coord. d'actuacions en matèria de consum de l'ACC del CCBC 2022 


20.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern de 12/07/22 que aprova l'addenda de modificació del conveni de coordinació d'actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum de l'Agència Catalana del Consum al CCBC per a l'any 2022

Mocions, precs i preguntes 


21.- Proposta de moció que presenta el grup comarcal la CUP-AMUNT per a la protecció i recuperació dels camins de transhumància i les zones de pastura


Assumptes sobrevinguts


Torn obert de paraules© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773