Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Recomanacions sobre les participacions preferents

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

14 de maig de 2012


El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Agència Catalana del Consum (ACC), recomanen a les persones usuàries dels serveis d'inversió que vulguin contractar "participacions preferents" que tinguin en compte els aspectes següents:

  

Les participacions preferents són valors emesos per una societat que no confereixen participació en el seu capital ni dret de vot. Tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat, generalment de caràcter variable, no està garantida.

  

Es tracta d'un instrument complex i de risc elevat que pot generar rendibilitat, però també pèrdues en el capital invertit.

  

Les participacions preferents presenten similituds i diferències tant amb la renda fixa com amb la renda variable. Per la seva estructura són similars al deute subordinat, però a efectes comptables es consideren valors representatius del capital social de l'emissor, que atorguen als seus titulars uns drets diferents dels de les accions ordinàries (atès que no tenen drets polítics, llevat de supòsits excepcionals, ni dret de subscripció preferent), segons informació extreta del “portal de l'inversor” i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

  

Per tant:

 

• Analitzeu detingudament el contracte, totes les clàusules i la lletra petita.

• Valoreu les condicions financeres, els efectes econòmics, els costos, els avantatges i els inconvenients.

• Abans de firmar res, assegureu-vos que enteneu totes les condicions, coneixeu les obligacions que imposa i els riscos que assumiu i, si escau, assessoreu-vos amb un/a professional.

• Demaneu la còpia del contracte.

 

Com reclamar:

 

• Si observeu una irregularitat reclameu per escrit davant el Departament o Servei d'Atenció al Client de l'entitat de crèdit, en cas d'existir, davant el Defensor del Client de l'entitat. La direcció d'aquests serveis ha d'estar disponible a les oficines de l'entitat o a la seva pàgina web. També ho podeu consultar a la pàgina web de la CNMV.

• Si la resposta és insatisfactòria o han transcorregut 2 mesos sense rebre cap resposta, podeu presentar la reclamació, per escrit, davant la CNMV o per via judicial.

• La CNMV és competent per atendre les reclamacions dels usuaris en relació amb l'actuació de les empreses de serveis d'inversió, les entitats de crèdit (quan presten serveis d'inversió) i les gestores de fons i societats d'inversió.

• Les entitats disposen de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia.

• És una garantia contractar amb una entitat de crèdit adherida al sistema arbitral de consum.

  

Existeixen dues vies per contactar amb la CNMV:

 

a) Telèfon d'atenció a l'inversor: 902 149 200 ( de 9 a 19h)

b) Carta dirigida a la Oficina d'Atenció a l'Inversor: Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona o C/ Miguel Ángel, 11 - 28010 Madrid.

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773