Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Beques i ajuts

Beques i ajuts que gestiona el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp:

 • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2018/2019.

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: FINS EL 31 DE MAIG (en els centres d'ensenyament corresponents).


Bases per a la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar. 


Model de sol·licitud dels ajuts individuals de menjador escolar.


Per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar cal que l'/la alumne estigui matriculat en un centre educatiu sostingut per fons públics de Catalunya i que cursi qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

El càlcul de les beques menjador es fa en funció del compliment dels límits d'ingressos de la unitat familiar (els que resideixen en una mateixa llar) i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

 • Primer adult/a (sustentador/a principal): 9.667,30€
 • Segon adult/a (sustentador/a principal): 4.833,60€
 • Altres adults/es que integren la unitat familiar diferents als sustentadors/es principals: 2.416,80€.
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€.

Documentació obligatòria:

 • L'imprès de sol·licitud amb l'IDALU inclòs
 • El volant de convivència o empadronament expedit per l'Ajuntament corresponent
 • La fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat
 • La fotocòpia del llibre de família
 • Document d'autorització dels ingressos contributius
 • Fotocòpia de l'informe de la vida laboral actualitzat
 • Certificat d'imputacions íntegres de l'exercici 2017 (expedit per l'Agència Tributària).
 • Certificat actualitzat del SEPE de prestació d'atur i quantia durant el 2017 (en cas d'estar en situació d'atur).
 • Certificat acreditatiu de l'import total percebut del PIRMI durant l'any 2017 (pels perceptors d'aquest ajut).
 • Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i la quantia durant el 2017 (per pensionistes).


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773