Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Denúncies, queixes i reclamacions

A QUI OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS?


Als consumidors/es amb domicili als MUNICIPIS de la comarca del Baix Camp.


COM HAS DE RECLAMAR?


PRIMER:

 • Demanant els FULLS OFICIALS DE RECLAMACIÓ / DENÚNCIA en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita.
 • En el cas que no sigui possible disposar dels fulls oficials de reclamació/denúncia, pots emplenar aquest MODEL i fer-lo arribar a l'Oficina Comarcal de Consum.
 • Si es tracta d'un servei bàsic (subministraments, transports, etc.), trucar al servei telefònic gratuït d'atenció al client.
 • En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador (per ex. un número de referència de la reclamació), de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.

En quin termini l'establiment o l'empresa t'ha de donar una resposta?

 • Com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'1 MES des que has presentat la queixa o reclamació.

SEGON:


Si no reps una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, pots presentar una queixa/reclamació/denúncia a:

 • L'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Baix Camp, situada a la plaça de la Patacada, 1 de Reus.
 • La pots presentar presencialment els dimecres i els dijous de 9h a 13h, per correu ordinari (C/ Doctor Ferran, 8 43202 Reus), o per correu electrònic (consum@baixcamp.cat).

model reclamació


Recorda que:

 • En l'escrit de queixa, reclamació o denúncia cal que incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte, etc,), que hi exposis els fets i facis la petició i que hi adjuntis tota la documentació de què disposes (factura, tiquet, publicitat, pressupost, etc.).
 • Amb una QUEIXA poses en coneixement de l'Administració uns fets per tal que els traslladi a l'establiment afectat perquè en tingui coneixement i pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients.
 • Amb una RECLAMACIÓ, pots obtenir, mitjançant una MEDIACIÓ o un ARBITRATGE, la reparació d'un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.
 • Amb una DENÚNCIA, poses en coneixement de l'Administració d'uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d'ofici per corregir la conducta infractora i defensar els ingressos generals.  

ATENCIÓ


Si sou UNA EMPRESA O UN ESTABLIMENT comercial ens podeu demanar exemplars de fulls oficials de reclamació/denúncia, cartells informatius, etc.


Per la petició d'exemplars de fulls oficials de reclamació/denúncia

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773