Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Pla de Ciutadania i Immigració

El Consell Comarcal promou al Baix Camp, des de 1998, un programa emmarcat en el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-08 gestionat per la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.


PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:


Des del Pla de Ciutadania i Immigració es treballa per aconseguir una bona integració de la població que arriba a la comarca amb els que ja fa més temps que hi viuen. Per tant, les persones destinataries són tota la població en general, tot i que algunes de les activitats van adreçades específicament a població estrangera, per la seva situació personal i/o jurídica.


OBJECTIUS:


Objectius generals


Contribuir a la plena integració dels col·lectius d'immigrants a la vida social de Catalunya, tot potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'oportunitats i d'accés als recursos col·lectius.


Objectius específics

 • Determinar les necessitats dels col·lectius d'immigrants extracomunitaris que viuen a la comarca.
 • Implicar les diverses administracions públiques en els processos d'integració dels/les immigrants.
 • Afavorir els processos de coordinació inter-institucional, per mitjà de la creació de canals de comunicació estables i periòdics.
 • Posar en marxa les accions necessàries que impliquin un treball conjunt per garantir la màxima eficàcia i eficiència en la utilització dels diversos serveis i recursos.
 • Implicar els/les agents socials locals en el treball comunitari, com també la població estrangera.
 • Detectar les potencialitats dels/les agents del territori per fer possible un desenvolupament comunitari integrador dels "nous veïns".
 • Promoure la participació de tots els/les agents en el disseny i l'execució de les actuacions i programes.
 • Potenciar la implementació de mesures que promoguin el contacte i la interacció entre les persones per afavorir el coneixement mutu i la superació dels estereotips.

Serveis que ofereix

 • Cursos d'habilitats socials i comunicatives per a dones migrants: espai d'aprenentatge on s'ajuda les dones migrants a poder desenvolupar una vida autònoma en el nou context social i cultural on viuen. Aquesta activitat està vehiculada en l'aprenentatge del català.
 • Servei de traducció: el Pla disposa de traductors/es de diferents llengües (àrab, amazic, rus, búlgar, xinès, portuguès, flamenc, polar holandès, alemany, romanès, etc.). Aquest servei s'ofereix a tots els/les agents de la comarca que atenen la població nouvinguda, per tal de poder facilitar la comunicació entre la persona o la família i el professional del servei.
 • Assessorament en temes d'estrangeria: s'ofereix un servei d'atenció a persones estrangeres en matèria de la llei d'estrangeria (permís de treball i/o residència, reagrupació familiar, nacionalitat, etc.). També s'ofereix assessorament a persones físiques o empreses que vulguin contractar un treballador d'origen migrant.
 • Activitats d'intercanvi entre dones: es treballa de forma coordinada amb la Federació de Dones del Baix Camp per crear espais d'intercanvi i coneixement entre les dones que viuen a cada municipi. Es fan tallers de cuina del món, xerrades sobre salut de la dona, tallers de pares i mares a les escoles, etc.
 • Sensibilització d'infants: actualment està en funcionament el programa La volta al món que es fa als centres educatius que tenen més població estrangera. És una activitat on es treballen els valors i el respecte a la diferència i a la riquesa.
 • Formació a professionals: cada any s'organitzen diverses sessions de formació per a els/les professionals de diverses àrees (salut, atenció directa, tècnics de serveis socials, etc.). El contingut és variable segons les necessitats expressades pels professionals. Alguns dels cursos són: Gènere i immigració, Atenció directa a persones d'origen divers, Salut i immigració entre altres.
 • Programes d'acollida local: es dóna suport als municipis que per les seves característiques de població volen tenir un pla d'acollida local. En aquest sentit es fan sessions de reconeixement de l'entorn i, si cal, es duu a terme un aprenentatge de la llengua.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773