Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Beques i ajuts

Beques i ajuts que gestiona el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp:

 • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2018/2019.

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: FINS EL 31 DE MAIG (en els centres d'ensenyament corresponents).


Bases per a la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar. 


Model de sol·licitud dels ajuts individuals de menjador escolar.


Per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar cal que l'alumne estigui matriculat en un centre educatiu sostingut per fons públics de Catalunya i que cursi qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

El càlcul de les beques menjador es fa en funció del compliment dels límits d'ingressos de la unitat familiar (els que resideixen en una mateixa llar) i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

 • Primer adult (sustentador principal): 9.667,30€
 • Segon adult (sustentador principal): 4.833,60€
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€.
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€.

Documentació obligatòria:

 • L'imprès de sol·licitud amb l'IDALU inclòs
 • El volant de convivència o empadronament expedit per l'Ajuntament corresponent
 • La fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat
 • La fotocòpia del llibre de família
 • Document d'autorització dels ingressos contributius
 • Fotocòpia de l'informe de la vida laboral actualitzat
 • Certificat d'imputacions íntegres de l'exercici 2017 (expedit per l'Agència Tributària).
 • Certificat actualitzat del SEPE de prestació d'atur i quantia durant el 2017 (en cas d'estar en situació d'atur).
 • Certificat acreditatiu de l'import total percebut del PIRMI durant l'any 2017 (pels perceptors d'aquest ajut).
 • Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i la quantia durant el 2017 (per pensionistes).


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773