Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Assessorament Comptable

El Consell Comarcal del Baix Camp duu a terme el Servei d'Assistència i Comptabilitat a:

  • Tretze municipis de la comarca
  • Consorci per a la Gestió de Residus Municipals al Baix Camp
  • Consell Esportiu del Baix Camp

Dins aquest servei es poden distingir dos tipus d'actuacions:


Servei d'assistència:


Assistències puntuals a vuit municipis, de forma presencial o telefònica, per resoldre qüestions comptables de diversos tipus.

A finals d'any fan un repàs de tot l'exercici i solucionen les diverses anomalies que hagin pogut sorgir.


Servei comptable:


Aquest servei té lloc a les dependències del Consell Comarcal del Baix Camp i comprèn cinc municipis. Consisteix en el desenvolupament de tota la comptabilitat anual de l'exercici corresponent a cada municipi. Cada trimestre, el Servei d'Assistència i Comptabilitat s'adreça als diferents ajuntaments i els lliura les còpies trimestrals de l'estat de la comptabilitat, mitjançant les liquidacions i els llistats corresponents.


En acabar l'any, es fan les corresponents liquidacions anuals i es prepara tota la documentació necessària per enviar-la a la Sindicatura de Comptes, a l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a Hisenda, que són d'obligat compliment.


També dóna assessorament a:


Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp:

  • Tramita la comptabilitat i la facturació anual d'aquest Consorci.
  • Tanca l'any comptable i quadra els saldos bancaris.
  • Prepara els llistats comptables corresponents a la liquidació de l'exercici anterior, així com el pressupost de l'exercici actual, els quals s'envien al Departament de Governació, a la Sindicatura de Comptes i a Hisenda.

Consell Esportiu del Baix Camp:

  • Porta a terme els càlculs corresponents del balanç econòmic del Consell Esportiu del Baix Camp, a partir dels moviments comptables que aquest organisme envia mensualment.
  • Tramita la facturació dels serveis que el Consell Esportiu fa als diferents ajuntaments o entitats privades.
  • Elabora les justificacions necessàries que requereix la Generalitat de Catalunya per tal de dur a terme un seguiment i un control de les subvencions atorgades al Consell Esportiu.

ALTRES SERVEIS


MODEL 300 I 390 (IVA anual i trimestral)


S'encarrega d'emplenar, a partir de la informació que reben de quatre ajuntaments i del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals, els models d'IVA anual i trimestral i els presenta a Hisenda.


MODEL 347


Presenta a Hisenda el model que correspon als deutors i creditors dins l'exercici natural que superin en vendes o compres la quantitat de 3.000 euros.


Consell Comarcal Baix Camp


Dr. Ferran, 8 43202 - Reus

Tel. 977 327 155 (ext. 230) - Fax: 977 321 773


Responsable: M. Rosa Pérez López


Logo Diputació Tarragona conveni marc sense requadre

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773