Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Central de Contracció

La Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp és un instrument assistencial per als òrgans de contractació de les entitats locals del Baix Camp i dels seus ens dependents. També s'hi poden adherir lliurement altres ens que conformen el sector públic comarcal. En tot cas, l'adhesió no tindrà caràcter obligatori per l'entitat, que podrà efectuar les seves contractacions al marge de la central de contractació quan així ho consideri.


Aquest servei té per finalitat donar compliment a la funció d'assistència i cooperació als municipis que assenyala l'article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal.

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773