Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Règim jurídic

La Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp es regeix pel que s'ha establert al Reglament de la Central de Contractació de l'ens.


Per allò no previst s'aplica la regulació següent:

  • Directiva 2014/24/UE sobre Contractació Pública.
  • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  • Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.
  • Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament de General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  • Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de Mesures Urgents en Matèria de Contractació Pública i per la resta de normes del dret administratiu o privat que li siguin d'aplicació.


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773