Borsa Mediació Lloguer Social

Descripció

El Consell Comarcal del Baix Camp facilita la descentralització de la Borsa de mediació per al lloguer social als municipis que ho requereixin amb la voluntat d'apropar aquest servei a la ciutadania.

 • Oferim un servei gratuït que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari a fi d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats a la comarca, amb el suport i la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 • La Borsa es nodreix d'habitatges nous o existents del mercat lliure que estan desocupats. L'Oficina Comarcal d'Habitatge es fa càrrec de la tramitació, gestió i redacció dels contractes. Durant tot el temps que l'habitatge és llogat, es garanteix la informació i l'assessorament a propietaris i llogaters, així com el seguiment de la relació contractual i del bon ús de l'habitatge.
 • En la taula següent trobem resumits els beneficis del servei per propietaris i llogaters:

Beneficis pels propietaris

Beneficis pels llogaters

Informació, tràmits, gestió i seguiment gratuït.

Habitatge de lloguer a un preu per sota del mercat.

Garanties de pagament:

Despeses jurídiques gratuïtes.

Assegurança Aval de lloguer

(renda segura al llarg de 6 mesos + fiança)

Assegurança multirisc (per desperfectes, fins a 3.000 €, mobles no inclosos).

Pagant només el mes en curs i la fiança.

Desgravació fiscal.

Sense aval bancari.

1. Quines condicions han de reunir els habitatges per poder-los llogar?

 • Els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat, o bé han de tenir les condicions per obtenir-la.
 • Els habitatges que es poden llogar o supervisar a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social han de ser nous o existents, del mercat lliure.

2. Requisits dels llogaters

 • Tenir plena capacitat per contractar.
 • Tenir uns ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 5,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, que serveix de referència per al càlcul dels ajuts).
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis, etc.).
 • Destinar com a màxim el 42% dels ingressos de la unitat de convivència a satisfer el preu del lloguer.
 • No figurar en llistes de morositat.

Procés

Quan l'usuari és el Propietari:

 • S'informa de les condicions del servei.
 • Si la proposta resulta interessant es visita l'habitatge.
 • L'equip de professionals dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp valora l'habitatge i fa una proposta de preu del lloguer.
 • El propietari accepta o no, sense cap mena de compromís.
 • Si accepta:
  • Ha de facilitar tota la documentació que se li demana i ha de cedir un joc de claus.
  • Signar el full de compromís.
 • Cerca de llogaters.
 • Signar el contracte de lloguer.
 • A partir d'aquí, per qualsevol cosa, s'han de posar en contacte amb la Borsa de Lloguer.

Quan l'usuari és el Llogater:

 • Inscripció al Registre de l'Habitatge de Protecció Oficial (HPO).
 • Aportació de la documentació sol·licitada.

Documentació

Contacte

Reallotgem 

Descripció

Fins ara, el programa Reallotgem.cat cercava habitatges buits per reallotjar, per la via de la cessió d'ús, persones en situació d'emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d'adjudicació d'habitatge per part de la Mesa d'Emergència de Catalunya o municipal, si era el cas, estaven pendents de reallotjament.

Ara, a més, s'aprova una ampliació del programa per captar habitatges amb persones que ja siguin residents en aquests habitatges, per aquells casos que per motius de desnonament imminent es pugui oferir als seus residents un lloguer en el mateix habitatge o algun d'alternatiu que s'adeqüi a la unitat de convivència. 

Objectius del programa

 1. Destinar a lloguer social habitatges de propietat privada o apartaments.
 2. Incrementar la dotació d'habitatge social per posar a disposició de la Mesa d'Emergència.
 3. Facilitar el reallotjament de les persones en situació d'emergència econòmica i social procedents de la Mesa d'Emergència de Catalunya o municipal.
 4. Aturar desnonaments.
 5. Mantenir a la família en el mateix habitatge.
 6. Reduir l'increment de casos pendents de resoldre procedents de la Mesa d'Emergència.

Destinataris
 

 • Persones en situació d'emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d'adjudicació d'habitatge per part de la Mesa d'Emergència de Catalunya o municipal, si és el cas, estiguin pendents de reallotjament.
 • Principalment, propietaris d'habitatges ubicats en els municipis en els quals hi ha casos de persones en situació d'emergència pendents de reallotjament per part de la Mesa d'Emergència de Catalunya o municipal. 
 • Complementàriament, establiments hotelers en la modalitat d'hotels apartament. 

Funcionament: Organització i metodologia
 

Captació de l'habitatge o d'hotels apartament:

La captació de l'habitatge o d'hotels apartament en un determinat municipi anirà a càrrec de l'ajuntament corresponent, que prèviament haurà formalitzat l'adhesió a l'Acord marc per a l'adhesió d'ajuntaments per col·laborar en el desplegament del programa Reallotgem.cat.

Els ajuntaments podran executar les actuacions que integren aquest programa de forma directa o indirecta, mitjançant la participació en organismes públics o la formalització d'encomanes de gestió o altres instruments jurídics amb terceres entitats. En funció de les necessitats, es podran efectuar aquelles adaptacions que permetin harmonitzar els mitjans de gestió esmentats amb una gestió eficient i eficaç dels objectius del Programa. 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya compensarà les gestions dels ajuntaments fent una aportació de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa, tal com preveu l'Acord marc d'adhesió. El pagament d'aquesta aportació es tramitarà un cop formalitzat el contracte de lloguer corresponent.