Aquest espai permet consultar tota l'activitat contractual que duu a terme del Consell Comarcal del Baix Camp.


La publicació en el Perfil de Contractant del Consell Comarcal, produirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre III del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic


En acompliment del qual estableix l'art. 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació i informació relativa als expedients de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, tot conforme al precepte legal esmentat.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

Informació addicional

Per sol·licitar informació addicional, podeu adreçar-vos a la Gerència del Consell Comarcal del Baix Camp, domiciliat: