La ponència té per objecte l'informe i l'anàlisi tècnica dels expedients d'activitats amb incidència ambiental que tramiten les corporacions municipals, sempre que estiguin classificades dins el nomenclàtor de l'Annex II.2 de la Llei 3/98 d'intervenció integral de l'Administració Ambiental, desplegada pel Reglament que va ser aprovat mitjançant el Decret 136/1999.

En relació als ajuntaments amb població inferior als 50.000 habitants, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental examina i avalua els expedients per tal d'emetre els informes de suficiència i idoneïtat del projecte. També dictamina la seva incidència ambiental a partir de les mesures de control i de garantia que hagi de recollir la llicència municipal per preservar el medi afectat de les eventuals emissions que se'n puguin derivar.

ELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA PONÈNCIA SÓN ELS SEGÜENTS

 • President: Agustí Domingo, conseller comarca.
 • Vocals:  arquitecte tècnic del Consell Comarcal.

                        enginyer tècnic del Consell Comarca.

 • Secretari: secretari del Consell o funcionari en qui delegui
 • Administrativa: administrativa del Consell Comarcal

CALENDARI

La Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental es reuneix el primer i el tercer dimecres hàbil de cada mes

NORMATIVA APLICABLE

 • Expedients registrats abans del 30 de juny de 2000:

             Els expedients registrats als ajuntaments abans d'aquesta data es van tramitar per la normativa anterior,
             que es concretava fonamentalment en el Reglament estatal d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 1961.

 • Expedients registrats a partir del 30 de juny de 2000:

             Aquests expedients s'han d'adaptar a la nova normativa de la Generalitat, recollida a la Llei 3/98 i al Decret 136/99.

ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL I QUE TRAMITA LA PONÈNCIA

 1. Energia (vapor, carburants, energia elèctrica, etc.)
 2. Mineria (tractament de pedres, graves, carbó, sorres, minerals, etc.)
 3. Producció i transformació de metalls (maquinària, fabricació de tubs i perfils, etc.)
 4. Indústries minerals i de la construcció (productes ceràmics, elements de formigó, indústries de pedra, etc.)
 5. Indústria química (especialitats farmacèutiques i veterinàries, sabons, detergents, matèries plàstiques, olis vegetals, etc.)
 6. Indústria tèxtil (fibres, teixits, etc.)
 7. Indústria alimentària (elaboració de productes per a l'alimentació humana, transformació de productes per a l'alimentació animal, etc.)
 8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles.
 9. Indústria de la pell.
 10. Gestió de residus.
 11. Altres activitats diverses com: indústria del tabac, fabricació de paper i cartró, activitats esportives i recreatives, tallers mecànics amb instal·lacions de pintura, etc.

PROCEDIMENT D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'ACTIVITAT AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL TITULAR ACTIVITAT AJUNTAMENT PCAA

TITULAR ACTIVITATAJUNTAMENTPCAA
      
>Elabora la sol·licitud de llicència.  >PCAA: Ponència Comarcal d'Avaluació ambiental
>Presenta el projecte bàsic.    
      
>Elabora un annex de prevenció d'incendis.    
      
>Especifica el responsable tècnic de l'execució del projecte.    
      
>Fa un estudi d'impacte ambiental.   
 Fletxa    
  >Tramita la sol·licitud i la resta de documentació.  
      
  >Duu a terme una verificació formal.  
   Fletxa  
    >Elabora l'informe de suficiència i idoneïtat del projecte, així com la resta de la documentació (15 dies).
     Fletxa
  >Acredita els tràmits: informació pública (20 dies) i informació veïnal (10 dies).  
   Fletxa  
    >Publica l'informe ambiental (que incorpora l'informe de protecció de la salut i, si cal, l'informe de prevenció d'incendis. (1 mes).
     Fletxa
  >Presenta la proposta de resolució i dóna 10 dies per presentar al·legacions, si en sorgeixen (per part del titular del projecte o de la PCAA).  
   Fletxa  
>Presenta, si han sorgit, les al·legacions oportunes davant la proposta de resolució per part de l'ajuntament.  >Presenta, si han sorgit, les al·legacions oportunes davant la proposta de resolució per part de l'ajuntament.
 Fletxa   Fletxa
   Fletxa  
 
OBTÉ LA RESOLUCIÓ
>Dóna resposta a les al·legacions, si n'hi ha, i fa definitiva la resolució d'atorgament o denegació de llicència (4 mesos des de l'inici) 
ARXIVA L'EXPEDIENT

 


COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp

Responsable: Coia Boqué Ferran