La Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp és un instrument assistencial per als òrgans de contractació de les entitats locals del Baix Camp i dels seus ens dependents. També s'hi poden adherir lliurement altres ens que conformen el sector públic comarcal. En tot cas, l'adhesió no tindrà caràcter obligatori per l'entitat, que podrà efectuar les seves contractacions al marge de la central de contractació quan així ho consideri.

Aquest servei té per finalitat donar compliment a la funció d'assistència i cooperació als municipis que assenyala l'article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal.

Avantatges

Les centrals de contractació es configuren com a instruments que permeten la tramitació i/o adjudicació d'una prestació d'un altre poder adjudicador, de forma que els òrgans que disposin de menys mitjans puguin encarregar els seus contractes a altres ens per a la seva gestió.

Les centrals de contractació tenen avantatges, principalment de tipus econòmic però, també, aporten millores de caràcter administratiu tant pels ens locals, les entitats adherides i els seus proveïdors.

En conseqüència, es tracta d'aplicar els principis de simplificació administrativa dels òrgans de contractació, facilitant adquisicions i, a més, permeten l'aplicació de les anomenades economies d'escala.

Principals avantatges:

 • Reducció dels costos d'adquisició de béns i serveis, per mitjà de l'aplicació d'economies d'escala. El volum de la contractació administrativa permet als proveïdors oferir preus més competitius, dels quals es poden beneficiar totes les entitats adherides.
 • Reducció de la burocràcia administrativa, atès que la central de contractació és la que s'encarrega de l'assistència en la tramitació. Això suposa un estalvi de temps, però també una economia en els costos interns de les administracions implicades.
 • Reducció dels costos administratius per les empreses. La centralització permet que les empreses puguin accedir a més entitats a través d'un únic procés, el que suposa un clar estalvi per als contractistes.

Règim jurídic i reglament

La Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp es regeix pel que s'ha establert al Reglament de la Central de Contractació de l'ens.

Per allò no previst s'aplica la regulació següent:

 • Directiva 2014/24/UE sobre Contractació Pública.
 • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.
 • Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament de General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 • Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de Mesures Urgents en Matèria de Contractació Pública i per la resta de normes del dret administratiu o privat que li siguin d'aplicació.

Ajuntaments i ens adherits

La Central de Contractació del Consell arriba a 39 ens públics del Camp de Tarragona

13 de gener de 2020

Per mitjà de la Central de Contractació, el Consell Comarcal del Baix Camp ja arriba a 39 ens públics del Camp de Tarragona, a més d'haver ampliat els serveis i subministraments licitats. Aquests 6 anys de gestió han beneficiat tant els ajuntaments i ens vinculats adherits com les empreses proveïdores de serveis i subministraments.

 

Dels 26 municipis del Baix Camp i les 3 empreses públiques adscrits als servei en els inicis, actualment la Central de contractació presta els seus serveis a:

 • 26 ajuntaments de la comarca del Baix Camp.
 • 2 ajuntaments del Tarragonès.
 • 1 ajuntament de l'Alt Camp.
 • 1 ajuntament del Montsià.
 • 6 empreses públiques.
 • 3 Consells Comarcals.

Els serveis que la Central gestiona a l'actualitat són:

 • Bombers, ambulàncies i vigilants de seguretat per actes i esdeveniments públics.
 • Manteniment de sistemes de protecció contra incendis i intrusió.
 • Manteniment d'ascensors.

Pel que fa als subministraments, aquestes són les licitacions ofertes:

 • Carburant per a vehicles i calefacció.
 • Productes químics per al tractament de l'aigua.
 • Paper d'oficina.
 • Llicencies informàtiques.
 • Extintors.

L'objectiu de la contractació és reduir els costos de l'adquisició de béns i serveis per mitjà de les economies d'escala. Aquestes permeten disminuir despeses de forma proporcional a l'augment en la demanda de producció, gràcies al nombre d'empreses i municipis adherits al sistema.

La disminució dels costos no és només econòmica, sinó que també es redueixen els tràmits i la burocràcia administrativa pel fet de realitzar contractacions conjuntes. Les empreses contractistes també es veuen afavorides per aquest sistema, perquè accedeixen a més entitats englobades en un sol procés i així redueixen costos administratius i de gestió dels subministraments.

IMATGES RELACIONADES
Subministrament de carburantSubministrament de carburant

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp