El Consell Comarcal del Baix Camp ofereix el servei de retirada, dipòsit, custòdia, i desballestament dels vehicles abandonats i fora d'ús, així com els tràmits administratius associats a aquesta actuació.

El servei es porta a terme a tots aquells municipis que hagin efectuat delegació d'aquest servei al Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració.

Procediment del servei

  • Els ajuntaments, mitjançant comunicació, remeten la denúncia del vehicle abandonat, amb la signatura corresponen de l'alcalde/essa, regidor/a o la policia local, al Consell Comarcal i sol·liciten el servei de recollida, un cop comprovat que es compleixen els requisits per iniciar l'expedient de retirada del vehicle.
  • Els vehicles retirats seran dipositats i custodiats en una planta autoritzada, i no podran ser desballestats fins que no hagi conclòs tota la tramitació administrativa.
  • Quan el propietari/a hagi estat notificat/da de la retirada del vehicle, com a presumptament abandonat, aquest/a s'ha de dirigir al Consell Comarcal per satisfer l'import de la retirada, custòdia i les despeses de gestió que hagin estat meritades. En aquest moment s'interromput el còmput dels dies de custòdia.
  • Un cop satisfet aquest import, se li comunica al propietari/a l'adreça de la planta on està custodiat el seu vehicle, i se li atorga un termini de 48 hores per a la seva retirada.
  • Si transcorregut aquest termini el propietari/a no el retira de la planta, el procediment continuarà pel que fa al desballestament i descontaminació.

La retirada, el dipòsit i custòdia, el desballestament i descontaminació i les despeses de gestió les ha d'assumir el propietari/a del vehicle.

Tanmateix, per retirar el vehicle cal que el propietari acrediti que disposa de l'assegurança en vigor i tingui en vigència l'ITV del vehicle. En cas contrari, el vehicle en qüestió no podrà circular pels seus propis mitjans i haurà de ser retirat de la planta, mitjançant una grua legalitzada. La contractació i les despeses d'aquesta grua seran a càrrec exclusiu del/la titular del vehicle.

En cas de no retirada del vehicle

Aquells vehicles que no siguin retirats pel propietari/a seran desballestats i descontaminats un cop hagin transcorregut els terminis establerts. L'empresa encarregada del desballestament i descontaminació emetrà el corresponent certificat, amb el que es tramitarà, a la vegada, la baixa del vehicle a la Direcció General de Trànsit.

Després del desballestament, el Consell Comarcal acredita aquesta circumstància, mitjançant l'emissió del certificat corresponent, i liquida les despeses meritades assumint la seva titularitat. Un cop liquidades les despeses, el Consell Comarcal envia la corresponen notificació, sempre i quan hi hagi constància que el/la titular resideix en el domicili que indica el banc de dades de la DGT.
 

La còpia d'aquesta liquidació es trametrà també a l'ajuntament que ha sol·licitat el servei, indicant-li que si el/la titular no assumeix el pagament d'aquesta, procedeixi a reclamar el deute, via constrenyiment, considerant que, actualment, el Consell no té competències recaptadores.

En qualsevol cas, quan no pugui fer-se la notificació al titular del vehicle o una vegada notificat, aquest no satisfaci la liquidació en el termini atorgat, amb independència del cobrament que per via de constrenyiment pugui fer efectiu, l'ajuntament que va sol·licitar el servei haurà de satisfer al Consell Comarcal les despeses meritades i liquidades.

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp