SERVEI LABORAL ESPECIALITZAT D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA I/O TRASTORN DE LA SALUT MENTAL

BREU HISTÒRIA DEL SERVEI

El Servei Laboral Especialitzat d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció per a Persones amb Discapacitat i/o Trastorn de la Salut Mental, es remunta a l'any 1995 amb la creació del Projecte Maragda per donar suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària, a través de la tècnica del treball amb suport (TAS). L'any 2002 i adoptant la mateixa metodologia, es creà el Projecte Heura, posant especial atenció al col·lectiu de persones amb trastorn de la salut mental.


En l'actualitat, i com a un servei unificat, el Consell Comarcal del Baix Camp amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball, segueix donant suport a totes aquelles persones més vulnerables en el seu procés d'integració laboral.

FILOSOFIA DEL SERVEI

El servei es basa en la idea que una societat justa és aquella que mira des de la igualtat i no des de l'exclusió. El treball, a més de ser una activitat productiva i econòmica, també és una activitat humana que, ben entesa, té la capacitat d'igualar a les persones en allò que saben o poden fer. És per aquest motiu que des del servei es defensa el marc legal de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 novembre).

 

TREBALL AMB SUPORT (TAS)

El servei treballa a través de la tècnica del treball amb suport (TAS), metodologia que facilita la incorporació al mercat de treball ordinari a persones amb especials dificultats. Es basa en un sistema de suport individualitzat que consisteix a proporcionar l'ajuda imprescindible a la persona, per tal que aquesta pugui desenvolupar de forma autònoma una activitat laboral. Aquest suport va decreixent a mesura que la persona s'integra plenament al seu lloc de treball, per tal de fomentar al màxim la seva autonomia personal i laboral.

 

QUÈ S'OFEREIX DES DEL SERVEI?

A les persones usuàries:

 • Formació transversal, flexible i adaptada.
 • Orientació laboral i recerca de feina.
 • Tutories individualitzades.
 • Coordinacions amb les famílies, centres de referència i equips professionals dels diferents serveis.
 • Convenis de pràctiques no laborals en empreses ordinàries.
 • Prospecció empresarial i captació de possibles ofertes de feina.
 • Suport en la inserció laboral a través de la tècnica del treball amb suport.
 • Suport i seguiment psicològic durant tot el procés d'inserció.

A les persones usuàries:

 • Cerca d'empreses interessades a incorporar persones amb discapacitat psíquica a la seva plantilla.
 • Assessorament a l'empresa contractant.
 • Seleccionar possibles persones candidates.
 • Preparació, formació i avaluació de la persona treballadora en aquelles habilitats que el món laboral exigeix.
 • Convenis de pràctiques sense cap cost econòmic, com a pas previ a la contractació.
 • Suport, seguiment i avaluació continuada de la persona treballadora durant tot el procés d'inserció a través de la tècnica del Treball amb Suport.

Els avantatges per a l'empresa són varis i contemplen diferents vessants, com poden ser les bonificacions a la seguretat social o la imatge d'empresa socialment compromesa.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI

Seran susceptibles de participar en el servei les persones d'entre 16 i 65 anys, amb una discapacitat psíquica i/o trastorns de la salut mental igual o superior al 33% reconeguda per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), i que es trobin en les situacions següents:

 

 • Persones amb discapacitat demandants d'ocupació no ocupades (DONO), inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
 • Persones treballadores inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a millora de feina. 
 • Persones treballadores en actiu en empreses del mercat ordinari, que es trobin en la fase de seguiment a la inserció o treball amb suport.

VIES D'ACCÉS AL SERVEI

Les persones interessades podran dirigir-se directament a les oficines del Consell Comarcal del Baix Camp per demanar informació i omplir la sol·licitud de demanda donant el registre d'entrada pertinent. Posteriorment seran citades per a una entrevista.

En el cas d'estar vinculades a un centre de referència o a la xarxa de salut mental, aquest pot fer la derivació pertinent.


COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp