El departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp és l'encarregat de garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania de la comarca a través de la prestació directa de serveis, del desenvolupament de les capacitats personals i de la concessió de determinades ajudes econòmiques o altres petites subvencions.

Per això, el departament compta amb els recursos personals i equipament necessari per portar a terme aquests projectes, programes, prestacions i activitats generals d'atenció social a la comarca.

El principal objectiu d'aquest servei és atendre a la ciutadania de forma personalitzada, ajudant-la a solucionar tota mena de necessitats bàsiques, tant personals com familiars, reduint d'aquesta manera el risc d'exclusió i enfortint els llaços de cohesió social.

Entre les principals funcions que desenvolupa Serveis Socials destaquen les següents:

Atenció Social Primària

El Servei d'Atenció Social Primària està format per un equip multidisciplinari bàsic format, com a mínim, per personal diplomat en Treball Social i un diplomat en Educació Social, per cada 20.000 habitants.

Serveis que es presten:

 • Atenció social primària.
 • Atenció domiciliària.
 • Telealarma i teleassistència.
 • Residència d'estada limitada.
 • Menjador.
 • Centres oberts per a la infància i l'adolescència.
 • Suport i assessorament tècnic dels diferents professionals d'atenció primària.

Funcions dels serveis bàsics d'atenció social primària:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc o exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea corresponent.
 • Informació, orientació i assessorament.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Gestió dels altres serveis que es presten a l'atenció primària (els/les professionals dels serveis bàsics d'atenció primària són el canal d'accés als altres serveis).
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Treball social comunitari.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.

Si vols obtenir més informació sobre els serveis socials d'atenció primària del teu municipi, clica en cadascun d'ells.

L'Albiol
L'Aleixar
Alforja
Almoster
Arbolí
L'Argentera
Les Borges del Camp
Botarell
Cambrils
Capafonts
Castellvell del Camp
Colldejou
Duesaigües
La Febró
Maspujols
Montbrió del Camp
Mont-roig del Camp
Prades
Pratdip
Reus
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
La Selva del Camp
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vilanova d'Escornalbou
Vilaplana
Vinyols i els Arcs

Servei de Transport Adaptat

Per portar a terme el servei de transport adaptat, el Consell Comarcal disposa d'un furgó acondicionat. La gestió d'aquest furgó es fa directament des de l'Àrea de Serveis Socials.

PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:

 • Els serveis individuals regulars són per a persones disminuïdes físiques o psíquiques lleus.
 • El servei col·lectiu regular és per a persones disminuïdes amb greus dificultats de mobilitat.

ORIGEN DEL SERVEI:

El servei de transport especial es va iniciar l'any 1992 destinat només a persones amb un grau de discapacitat alt, en part a causa de les característiques del furgó. Més endavant també es va veure la necessitat de traslladar nens i nenes amb discapacitats lleus, però amb grans dificultats per arribar diàriament als centres especialitzats (centre de dia per a disminuïts, taller ocupacional i centre especial de treball).

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

El Servei d'Atenció Domiciliària és un conjunt d'accions organitzades pel SSAP, destinades a prestar suport personal, atenció i ajut, especialment a les persones amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o amb problemàtiques familiars especials.

Aquest servei el porten a terme treballadores familiars o auxiliars de la llar que es desplacen al domicili i proporcionen els serveis necessaris per evitar o retardar situacions d'internament. Així, milloren la qualitat de vida d'aquestes persones i potencien els seus recursos propis.

PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:

Persones o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials en situació de manca d'autonomia d'una forma temporal o permanent.

Els grups de població als quals s'adreça el servei són:

Per edat:

 • Infància i adolescència
 • Persones adultes
 • Vellesa

Pel tipus de problemàtica:

 • Grups familiars amb mancances diverses
 • Persones disminuïdes
 • Persones toxicòmanes
 • Malalts/es crònics orgànics
 • Malalts/es d'alt risc
 • Malalts/es mentals

DURACIÓ DEL SERVEI:

Les hores subvencionades pel Consell Comarcal del Baix Camp per aquest servei d'ajuda a domicili seran com a màxim dues hores diàriessense poder superar les deu hores setmanals, tenint en compte que la data límit acabarà sempre el 31 de desembre de cada any natural.

Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

L'EAIA és l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en Alt Risc Social, un equip interdisciplinari de professionals dedicats a l'atenció de la infantesa i adolescència en situacions d'alt risc social.

 • EAIA SUPRACOMARCAL (per a tota la comarca del Baix Camp. Creat el 1992)

LES FUNCIONS I OBJECTIUS DEL SERVEI:

 1. Oferir suport i assessorament dels serveis i equipaments destinats a la infància i a l'adolescència en alt risc social.
 2. Canalitzar i atendre els casos que, per la seva complexitat, gravetat o altres circumstàncies concurrents, no puguin ser atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Es dóna prioritat a aquells per als quals es proposi un acolliment alternatiu a la mateixa família o una intervenció judicial.
 3. Garantir que cada cas canalitzat disposi d'una avaluació i d'un programa d'intervenció, supervisant l'execució d'aquest programa, i valorar-ne els resultats aconseguits.
 4. Fer el seguiment dels/ les menors sota mesura protectora i de les seves famílies, i elaborar un pla d'intervenció que permeti valorar les seves possibilitats de millora.
 5. Vetllar per la prevenció i detectar situacions de risc social en la infància i adolescència a cada sector territorial, coordinadament amb els altres serveis i institucions existents.

L'EQUIP ESTÀ FORMAT PER:

 •  2 psicòlegs
 • 1 pedagog
 • 1 diplomat en treball social
 • 1 diplomat en educació social

PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:

 • EAIA supramunicipal: Infants i adolescents de 0 a 18 anys, en situació de desprotecció, maltractaments o en risc de trobar-s'hi i famílies, residents a les comarques del Baix Camp, el Priorat i la Conca de Barberà.

RESPONSABLE DEL SERVEI:

 • Consell Comarcal del Baix Camp (departament de Serveis Socials).
 • Generalitat de Catalunya (departament de Benestar Social i Família).

Pla de Ciutadania i Immigració

El Consell Comarcal promou al Baix Camp, des de 1998, un programa emmarcat en el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-08 gestionat per la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI:

Des del Pla de Ciutadania i Immigració es treballa per aconseguir una bona integració de la població que arriba a la comarca amb els que ja fa més temps que hi viuen. Per tant, les persones destinataries són tota la població en general, tot i que algunes de les activitats van adreçades específicament a població estrangera, per la seva situació personal i/o jurídica.

OBJECTIUS:

Objectius generals

Contribuir a la plena integració dels col·lectius d'immigrants a la vida social de Catalunya, tot potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'oportunitats i d'accés als recursos col·lectius.

Objectius específics

 • Determinar les necessitats dels col·lectius d'immigrants extracomunitaris que viuen a la comarca.
 • Implicar les diverses administracions públiques en els processos d'integració dels/les immigrants.
 • Afavorir els processos de coordinació inter-institucional, per mitjà de la creació de canals de comunicació estables i periòdics.
 • Posar en marxa les accions necessàries que impliquin un treball conjunt per garantir la màxima eficàcia i eficiència en la utilització dels diversos serveis i recursos.
 • Implicar els/les agents socials locals en el treball comunitari, com també la població estrangera.
 • Detectar les potencialitats dels/les agents del territori per fer possible un desenvolupament comunitari integrador dels "nous veïns".
 • Promoure la participació de tots els/les agents en el disseny i l'execució de les actuacions i programes.
 • Potenciar la implementació de mesures que promoguin el contacte i la interacció entre les persones per afavorir el coneixement mutu i la superació dels estereotips.

Serveis que ofereix

 • Cursos d'habilitats socials i comunicatives per a dones migrants: espai d'aprenentatge on s'ajuda les dones migrants a poder desenvolupar una vida autònoma en el nou context social i cultural on viuen. Aquesta activitat està vehiculada en l'aprenentatge del català.
 • Servei de traducció: el Pla disposa de traductors/es de diferents llengües (àrab, amazic, rus, búlgar, xinès, portuguès, flamenc, polar holandès, alemany, romanès, etc.). Aquest servei s'ofereix a tots els/les agents de la comarca que atenen la població nouvinguda, per tal de poder facilitar la comunicació entre la persona o la família i el professional del servei.
 • Assessorament en temes d'estrangeria: s'ofereix un servei d'atenció a persones estrangeres en matèria de la llei d'estrangeria (permís de treball i/o residència, reagrupació familiar, nacionalitat, etc.). També s'ofereix assessorament a persones físiques o empreses que vulguin contractar un treballador d'origen migrant.
 • Activitats d'intercanvi entre dones: es treballa de forma coordinada amb la Federació de Dones del Baix Camp per crear espais d'intercanvi i coneixement entre les dones que viuen a cada municipi. Es fan tallers de cuina del món, xerrades sobre salut de la dona, tallers de pares i mares a les escoles, etc.
 • Sensibilització d'infants: actualment està en funcionament el programa La volta al món que es fa als centres educatius que tenen més població estrangera. És una activitat on es treballen els valors i el respecte a la diferència i a la riquesa.
 • Formació a professionals: cada any s'organitzen diverses sessions de formació per a els/les professionals de diverses àrees (salut, atenció directa, tècnics de serveis socials, etc.). El contingut és variable segons les necessitats expressades pels professionals. Alguns dels cursos són: Gènere i immigració, Atenció directa a persones d'origen divers, Salut i immigració entre altres.
 • Programes d'acollida local: es dóna suport als municipis que per les seves característiques de població volen tenir un pla d'acollida local. En aquest sentit es fan sessions de reconeixement de l'entorn i, si cal, es duu a terme un aprenentatge de la llengua.

Xarxa de Centres Oberts i Programes Diürns Preventius

La Xarxa de centres oberts i ludoteques són uns serveis diürns que tenen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'hàbits d'aprenentatge bàsics i l'esbarjo.

Oferint aquests serveis es pretén compensar les diferències socioeducatives de la infantesa i adolescència en situacions d'emergència o risc social.

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN:

Les funcions genèriques d'aquest servei són l'acolliment i la convivència, l'atenció individualitzada i en grup i la coordinació i el treball conjunt amb altres agents involucrats/des en la vida dels/les infants.

LES PAUTES O ACTIVITAT QUE S'ENSENYEN ALS INFANTS SÓN:

 • Berenars (treball d'hàbits alimentaris saludables).
 • Deures i reforç escola.
 • Tallers i manualitats.
 • Ludoteca.
 • Esports.
 • Joc lliure i dirigit.
 • Higiene personal (com per exemple la higiene bucodental).

LES PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI SÓN:

Els centres oberts són serveis adreçats a la infància i adolescència que mostren dificultats formatives o que estan en risc d'exclusió social per la condició de les seves famílies. Aquests serveis són de titularitat municipal i estan emmarcats en la Llei de Serveis Socials d'Atenció Primària. La majoria dels/les usuaris/es oscil·la entre els 3 i els 15 anys.

Temporalització del servei: de l'1 de setembre fins al 31 de juliol.

Servei de Telealarma del Baix Camp

El servei de Telealarma del Baix Camp és gestionat pel Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.

La Telealarma domiciliària és un servei d'atenció telefònica ininterrompuda on l'usuari/a sols ha de polsar un botó, davant de qualsevol situació d'emergència, per entrar en contacte verbal amb una central de control, situada a Reus. A través d'aquesta central la persona serà atesa mitjançant un sistema de comunicació i informació específic.

La Telealarma domiciliària té, fonamentalment, una funció assistencial davant de situacions d'urgència a partir de la qual es poden arribar a salvar vides humanes. També té una funció preventiva, que sorgeix de la seguretat i la tranquil·litat que proporciona als/les usuaris/es saber que, davant de qualsevol situació de risc, aquests seran atesos només prement un botó.

OBJECTIUS:

Objectius generals

 • Facilitar la intervenció en situacions d'urgència.
 • Evitar internaments innecessaris.
 • Possibilitar la integració en el medi habitual de vida.

Objectius específics

 • Mantenir la connexió permanent entre l'usuari/a i la central.
 • Donar suport immediat mitjançant la línia telefònica.
 • Actuar en el domicili de l'usuari/a davant situacions d'emergència.
 • Mobilitzar els recursos necessaris en situacions d'emergència.
 • Servir d'enllaç entre l'usuari/a i l'entorn socio-familiar.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI:

Seran usuaris/es de la Telealarma domiciliària totes aquelles persones grans, amb minusvalidesa i malalties que les incapaciti físicament i socialment per valdre's per elles mateixes. És a dir, totes aquelles persones que pateixen una limitació temporal, més o menys duradora.

ÀMBIT GEOGRÀFIC:

El servei de Telealarma del Baix Camp va destinat a tots els municipis de la comarca, excepte Reus i Cambrils.

Programa d'Ajuts Puntuals d'Urgència Social

El Programa d'Ajuts Puntuals d'Escolarització i d'Urgència Social depèn de l'Equip d'Atenció Social Primària, del Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.

Per a la tramitació d'aquests ajuts puntuals d'escolarització i d'urgència social s'ha de tenir l'expedient obert als Serveis Socials d'Atenció primària i, cal tenir en compte, que aquestes ajudes s'han de tramitar via assistent social.

Aquest programa es basa en un ajut econòmic puntual, de pagament únic, per eixugar deutes contrets en conceptes bàsics com, aigua, llum, telèfon, lloguer, ortopèdia, audiòfons, etc. i, en el cas dels ajuts d'escolarització, per l'adquisició de llibres, assistència a llars d'infants, etc.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:

 • Afavorir una millora de la qualitat de vida d'aquelles persones o grups familiars que reben l'ajut.
 • Evitar i/o retardar situacions extremes a tot nucli familiar.
 • Mantenir l'usuari/a en el seu medi amb les garanties suficients d'una integració a l'entorn.
 • Cobrir la necessitat social sobrevinguda.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI:

Persones o famílies que es trobin en una situació econòmica precària i no puguin fer front a les despeses mínimes per tal de garantir unes condicions bàsiques pel normal desenvolupament de les activitats diàries.

ÀMBIT GEOGRÀFIC D'APLICACIÓ D'AQUEST PROGRAMA:

El programa d'ajuts puntuals d'Urgència Social va destinat a tots els municipis del Baix Camp, excepte Reus i Cambrils.

Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI)

El Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI) és un servei creat des del Departament de Treball, Afers Socials i família de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb els ens locals, per sensibilitzar i informar a persones i entitats, amb l'objectiu de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir l'LGBTIfòbia.

Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a les situacions de discriminació i a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, consolidant-se com a referent local del col•lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

EL SAI Baix Camp té signat el conveni amb la Generalitat. Atenem tots els municipis de la comarca excepte Reus i Cambrils, que tenen un servei propi. Oferim un servei gratuït, confidencial i de proximitat, situat al Consell Comarcal del Baix Camp, però amb possibilitat d'itinerància.

El col·lectiu LGBTI front la COVID-19

En aquest enllaç podeu descarregar la guia de recursos publicada pel Ministeri d'Igualtat per fer front a l'exclusió i a discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere durant la crisi per COVID-19.

Us podem donar suport en:

 • Assessorament sobre com treballar els temes a l'aula/centre.
 • Assessorament jurídic i psicològic, realitzat pel Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per a les persones usuàries del servei.
 • Borsa de material i recursos a la vostra disposició.
 • Derivació de casos d'alumnat /suport a les famílies.
 • Atenció i/o derivació a serveis especialitzats en situacions de discriminació per raó d'identitat, orientació i expressió de gènere.
 • A secundària: possibilitat de fer tallers als centres.
 • Informació sobre els recursos dels quals poden disposar les persones LGBTI.
 • Formació i sensibilització a professorat.
 • Atenció, gestió i tramitació de denúncies en casos de discriminació o violència contra persones LGBTI.
 • Gestió de targetes sanitàries amb nom sentit.
 • Alumnat: informació de com denunciar i gravar les agressions.

Treballem amb:

 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • SAIs del territori.
 • Serveis Especialitzats.
 • Entitats del territori.

Enllaços d'interès:


Ajuts individuals per assistència al menjador escolar

Beques i ajuts que gestiona el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp:

 • Desplaçament: encara no estan convocats els ajuts individuals de desplaçament per a centres escolars d'ensenyament infantil, primària i ESO per al curs 2020-2021.
 • Menjador: les bases de les beques del proper curs escolar 2021-2022 es publicaran a partir de maig del 2021.

Informació bàsica sobre els ajuts:

Els ajuts s'atorgaran als sol·licitants que assisteixin a centres d'ensenyament infantil, primària i ESO, públics i privats concertats, referenciats pel Departament d'Educació, ubicats dins la comarca del Baix Camp.

Llei de la Dependència de Catalunya

COM POTS POSAR-T'HI EN CONTACTE?

Consell Comarcal del Baix Camp