La figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) resulta obligatòria en les administracions públiques de conformitat amb allò que disposa l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/ce.
 
El Consell Comarcal del Baix Camp, en compliment de l'obligació referida, ha creat la figura del Delegat de Protecció de Dades que ha comunicat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Les regulacions i funcions del DPD estan establides en els articles 37, 38 i 39 del Reglament 679/2016.
 
Les dades de contacte del DPD són els següents:
 

Correu electrònic:
dpd@baixcamp.cat

Correu ordinari:
Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Baix Camp
Doctor Ferran, 8
43202 Reus (Tarragona)