La inscripció en el Registre d'HPO dona dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial, d'acord amb els procediments establerts en la normativa vigent. Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. D'aquesta manera, els ciutadans notifiquen a l'administració pública que tenen una necessitat d'habitatge.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

La inscripció en el Registre té una vigència d’un any. Caldrà renovar-ho de forma telemàtica.

Sol·licitud

Documentació (PDF)

Per tramitar-ho a través de la nostra oficina cal que ens enviï per correu electrònic la sol·licitud degudament emplenada i signada amb la documentació requerida, tot en un sol document en PDF o demanar cita prèvia per portar-ho de forma presencial.